2024 temmuz aralık maaş bümko genelge 2024 temmuz aralık maaş bümko genelge

Memura yaşlılık aylığı alan eş için aile yardımı ödenebilir mi?

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 3. Daire
Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yıl: 2021
İlam no.: 65
Karar No.: 434
Tutanak tarihi: 02.02.2023
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 

Aile Yardım Ödeneği ve Asgari Geçim İndiriminin Hatalı Uygulanması

Belediyede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan ..........'a yaşlılık aylığı alan eşi için mevzuata aykırı olarak aile yardım ödeneği verilmesi ve gelir vergisine hatalı olarak %10 oranında asgari geçim indirimi uygulanması sonucu .......... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aile yardımı ödeneği" başlıklı 202 nci maddesinde; aile yardım ödeneğinin memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 Nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 45 inci maddesinde eş için uygulanacak aile yardım ödeneği göstergesi 2273 olarak belirlenmiştir.

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Asgari geçim indirimi" başlıklı 32 nci maddesinde asgari geçim indiriminin ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u tutarında uygulanacağı ve gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlarının esas alınacağı düzenlenmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince, eşi yaşlılık aylığı alan memurun aile yardım ödeneğinden faydalanması ve asgari geçim indirim oranının herhangi bir geliri olmayan eş için öngörülen oran üzerinden hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.

Yapılan incelemede; eşi yaşlılık aylığı alan memura mevzuata aykırı olarak aile yardımı ödeneği verilmesi ve %10'a tekabül eden asgari geçim indirimi uygulanması suretiyle 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; "kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması" şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Ancak toplam .......... TL tutarındaki kamu zararının; .......... tarih ve .......... numaralı makbuzla sorumlulardan tahsil edildiği, tahsilatın .......... tarih ve .......... yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle muhasebe kayıtlarına alındığı anlaşıldığından söz konusu tutar için ilişilecek husus kalmadığına;

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.