Mahkeme Kararının Zamanında Uygulanmaması Halinde Tazminat Talebi

Mahkemeler tarafından verilen kararlar idareler ve kişiler tarafından mevzuatta belirlenen sürelerde yerine getirilmek zorundadır.Mahkeme kararlarının idarelerce yerine getirilmemesi durumunda idareler hem manevi tazminat ödemek zorunda kalmakta hemde mahkeme kararlarını yerine getirmeyen görevliler hakkında adli ve idari işlemler yapılabilmektedir.

Yazımız ekinde yayımlamış olduğumuz mahkeme kararında hakkında verilen disiplin cezasının iptal edilmiş olması nedeniyle sicilinden silinmesi ve zamanında yapılmayan işlemden dolayı tazminat talebinde bulunmuş  olan memur hakkında verilen kararda mahkeme kararına istinaden zamanında memurun sicilinden silinmeyen ceza nedeniyle memura idarece tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2014/1870 E.  ,  2016/4955 K.
"İçtihat Metni"

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
İstemin Özeti : Davacıya verilen disiplin cezasına ilişkin işlem ... idare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile iptal edilmesine rağmen cezanın yasal süre içerisinde sicil kaydından silinmeyerek yargı kararını yerine getirmeme suretiyle oluşan olumsuz işlemin iptali ve 5.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılan davada; yargı kararını uygulamama işlemi yönünden; mevzuatta öngörülen süre geçirildikten sora işlem tesis edildiğinden bu kısma ilişkin karar verilmesine yer olmadığı; manevi tazminat açısından, idarenin yargı kararını herhangi bir zorlayıcı sebep bulunmaksızın yürürlükteki mevzuatta öngörülen yasal süre içerisinde yerine getirmediğinin sabit olduğu, olayda ağır hizmet kusurunun oluştuğu sonucuna varıldığı; davacıya, duyduğu üzüntünün karşılığı olarak 1.000,00 TL manevi tazminatın ödenmesinin uygun olacağı gerekçesiyle tazminat isteminin kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin talebinin ise reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 10/11/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim