KPSS sınavından sonra atama işleminden önce üst öğrenim bitirenlerin intibakı hakkında karar

Danıştay 12. Dairesi, lise mezunu olarak girilen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ataması yapılan, sınavdan sonra ve atanmadan önce lisans diploması almaya hak kazanan ilgilinin memuriyete giriş derece ve kademesinin, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrası uyarınca dört yıl süreli yükseköğrenim görenler için öngörülen derece ve kademeye göre düzenlenmesi gerektiğine hükmetti.

Sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı Sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/4253 E. , 2022/285 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/4253
Karar No : 2022/285

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …' yı temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İl Sağlık Müdürlüğünde tıbbi sekreter olarak görev yapan davacının, 06/06/2007 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümünden (lisans) mezun olduğundan bahisle intibakının yapılması istemiyle Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne yaptığı 15/01/2014 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" alt başlığının A/12-d bendinde, üst öğrenime dayalı olarak intibak (kademe ve derece ilerlemesi) yapılabilmesi için üst öğrenimin memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak tamamlanması gerektiğinin açıkça kurala bağlandığı, dava konusu uyuşmazlıkta ise 11/07/2007 tarihinde kamu görevine başlayan davacının bu tarihten önce (06/06/2007 tarihinde) intibak talebine esas yüksek okulu bitirdiği görüldüğünden, davacının memuriyete giriş tarihinden önce bitirmiş olduğu üst öğrenimine dayalı olarak kademe ve derecesinin düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Sözleşmeli memur olarak çalıştığı sürelerin kıdemde ve özlükte kabul edildiği, 2006 yılındaki KPSS'ye lise mezunu olarak girdiği, kesinleşmiş Mahkeme kararı uyarınca intibakının yapılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacının intibaka ilişkin daha önceki başvurusunun reddi üzerine dava açmadığı, atamasından önce lisans mezunu olduğu, evrakların ve beyanların doğruluğundan kendisinin sorumlu olduğu, davacının bahsettiği mahkeme kararının 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca çalıştığı döneme ilişkin olduğu ve kararın gereğinin yerine getirildiği, Devlet Personel Başkanlığının konu ile ilgili görüşü doğrultusunda intibak işleminin yapılmadığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
06/06/2007 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümünden (lisans) mezun olan, 11/07/2007 tarihinde lise mezuniyeti esas alınarak 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca göreve başlayan ve 01/08/2011 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında çalışmaya başlayıp, halen … İl Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olarak görev yapan davacının, lise mezunu olarak yapılan intibakının iptal edilerek lisans mezunu olarak derece ve kademesinin düzenlenmesi istemiyle … Sağlık İl Müdürlüğüne yaptığı 15/01/2014 tarihli başvurusunun zımnen reddedilmesi üzerine, bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasında, maddede sayılan sınıfların öğrenim durumlarına göre devlet memurluğuna giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri gösterilmiştir. İlgili maddede lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 12. derecenin 2. kademesinden, lise veya dengi okullar üstü 2 yıl süreli mesleki ve teknik öğrenimi bitirenlerin 10. derecenin 1. kademesinden, 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin ise 9. derecenin 1. kademesinden memuriyete girecekleri hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre; davacının, 2006 yılında lise mezunu olarak girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre 2007 yılında atamasının yapıldığı ve 11/07/2007 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında göreve başladığı, sınavdan sonra ve atanmadan önce 06/06/2007 tarihinde öğrenimini tamamlayarak lisans diploması almaya hak kazandığı, 01/08/2011 tarihinde de 632 sayılı KHK uyarınca memur kadrosuna atandığı ve herhangi bir kusur ve hilesinin de bulunmadığı dikkate alındığında, davacının memuriyete giriş derece ve kademesinin, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrası uyarınca dört yıl süreli yükseköğrenim görenler için öngörülen derece ve kademeye göre düzenlenmesi gerekmektedir.


Bu durumda, davacının memuriyete girişten önce yüksek öğrenim mezunu olduğu ve bu hususun ihtilafsız olduğu dikkate alındığında, memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 07/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.