Memur İkametgahı Değişmez İse Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi?

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanların memuriyet mahalli dışındaki başka yerlerle atanmaları durumunda harcırah kanununa göre sürekli görev yolluğu ödenmektedir.Bazı durumlarda memurlar memuriyet mahallerinde ikamet etmemekte başka yerlerde ikamet ederek çalışmış oldukları yere günlük geliş gidiş yapmaktadırlar.Daha sonraki zamanlarda bu memurların ikamet ettikleri yere atamalarının yapılması durumunda ilgili kişilere sürekli görev yolluğu ödenip ödenemeyeceğini açıklamaya çalışacağız.

6245 sayılı Harcırah Kanunun “Harcırahın unsurları” başlıklı 5 inci maddesinde;” Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”

10 uncu maddesinde ;

Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar. ” hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde de ise memuriyet mahalli;

“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup, belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu hükümlere göre naklen bir başka göreve atanan memura sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için; atandığı yeni görev yerinin memuriyet mahalli dışında olması gerekmektedir. Ancak memuriyet mahalli değiştiği halde ikametgahı değişmeyen memura aile masrafı ödenmesi mümkün değildir.

Konuya İlişkin Bumko Yazısı

T.C.

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harcırah, Taşıt Ve İhale Mevzuatı Dairesi

(Başbakanlık İletişim Merkezi)

BİMER TARİH VE SAYISI : 03/12/2011/895029

Sayın Cihan DOĞAN

Yukarıda BİMER tarih ve sayısı belirtilen bilgi edinme başvuru formu incelenmiş, tereddütlere ilişkin konu hakkında Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu itibarla, sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde ?Memuriyet mahalli?;

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

?Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;?

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bu hükme göre, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların:

1- Belediye sınırları içindeki mahaller,

2- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, belediye hizmetlerinden (otobüs, su, kanalizasyon vb.) yararlanan ve bu hizmetlerin hangi belediye tarafından sağlandığına bakılmaksızın düzenli olarak ulaşım hizmetleri verilen mahaller,

3- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, kurumlarınca sağlanan servis otobüsü veya benzeri taşıt araçları ile düzenli olarak ulaşımın sağlandığı yerler,

memuriyet mahalli sayılacaktır.

Bu hükümlere göre, 6245 sayılı Kanun uyarınca kişinin görev yeri gibi ikametgahı da memuriyet mahalli tanımına girdiğinden, memuriyet mahalli değişmeyenlere sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre;

1- Kadroları köy ve kasaba okullarında bulunmakla birlikte, il/ ilçe merkezinde ikamet eden ve günü birlik gidip gelenlerin daha sonra ikamet ettiği il/ilçeye atanmaları durumunda ikametgahları değişmediğinden kendilerine,

2- İlçe merkezinde görev yapmakta iken, ilçeye bağlı köy ve kasabalara ataması yapılan ancak ikametgahını köy ve kasabalara taşımayanlara,

3- Köy ve kasabalarda görev yapmakta iken, ikametgahlarını kendi istekleri üzerine ilçe merkezine taşıyan ve buralarda ikamet etmekte iken ilçe merkezine ataması yapılanlara ikametgahı değişmediğinden,

sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Konuya İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yazısı 17.05.2018 Tarih ve 7697978 sayılı yazı 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2017 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan taslak rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir. Söz konusu raporda yer alan bazı bulgular Bakanlığımızın tüm teşkilatını ilgilendirdiğinden dolayı uygulamada birliğin sağlanması ve sonraki denetimlerde aynı bulgular ile karşılaşılmaması için aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise memuriyet mahalli tanımlanmıştır. Buna göre; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır. Buna göre memur veya hizmetlinin ikametgahı da memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle başka bir göreve atanmakla beraber ikametgahı değişmeyen memurun memuriyet mahalli değişmediğinden sürekli görev yolluğuna hak kazanması mümkün değildir.

Sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu nedenle sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim