Geçici ve Daimi İşçiler İhale ve Muayene Komisyonlarında Görev Alabilir mi?

Geçici ve Daimi İşçiler İhale ve Muayene Komisyonlarında Görev Alabilir mi? 4d li kamu işçileri ihale komisyon üyesi olabilir mi, kamu işçisi muayane kabul komisyonlarında görev yapabilir mi

Geçici ve Daimi İşçiler İhale ve Muayene Komisyonlarında Görev Alabilir mi?

Geçici ve Daimi İşçiler İhale ve Muayene Komisyonlarında Görev Alabilir mi?

696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu kurumlarında taşeron firma elemanı olarak çalışan işçilerin  kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına belediyelerde ise belediye şirketlerindeki işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmıştır.Taşeron firmada işçi olarak çalışanların kamu kurumlarında işçi ve geçici işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapıldıktan sonra bazı idarelerce bu işçilerin ihale işlemlerinde komisyonlarda ve ihale sonrası muayene kabul komisyonlarında görev alıp alamayacağı hususlarında tereddütler yaşanmıştır.Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan Toplantı No : 2018/041 Gündem No : 7 Karar Tarihi : 18.07.2018 Karar No : 2018/DK.D-187 kararda işçilerin ihale ve muayene kabul işlemlerinde  görev alıp alamayacakları hususuna açıklık getirilmiştir.İlgili kararda yer alan hususlar doğrultusunda işçilerin ihale komisyon üyeliği ile muayene kabul komisyonu üyeliği görevini yürütüp yürütemeyeceği hususunu açıklamaya çalışalım.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  İhale Komisyonu başlıklı 6. maddesinde ihale komisyonunun " İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşacağı hükmüne yer verilmiştir.

4735 sayılı kanunun “Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu”nu düzenleyen ilgili maddesinde  ise; muayene ve kabul komisyonları ile geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulmasına ve üyelerin niteliklerine, muayene ve kabul komisyonu ile geçici veya kesin kabul komisyonunun ilgili idarenin personelinden oluşturulmasının esas olduğuna, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceğine ve bunların sorumluluklarına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bunlara ilişkin çıkarılan ikincil mevzuatta, ihale süreci ile sözleşme sürecinde kurulacak komisyon ve teşkilatlarda yer alacak kişilere yönelik olarak istihdam türü esasında bir ayrım yapılmamakta olup bunun yerine daha geniş bir kapsama sahip olan “idare personeli” kavramı kullanılmaktadır.

Kamu ihale kurulu ilgili kararında idare personelinin tanımını "İdare personeli, araya üçüncü bir kişi girmeksizin idare ile doğrudan istihdam ilişkisi bulunan personel olarak tanımlanabilir. Bu istihdam ilişkisinin, doğrudan kanunla ya da idari işlemle veya bir sözleşmeye dayalı olarak kurulabilmesi mümkündür. Aynı zamanda idare ile personel arasında kurulan bu ilişki arızi nitelik taşımamalıdır." şeklinde yapmıştır.Kamu İhale Kurulu kararında yer alan idare personeli tanımına göre işçi kadrolarında çalışanların ihale ve muayene kabul komisyon üyeliklerine ilişkin aşağıda yer alan durumlar ortaya çıkmaktadır.
Aşağıda ihalelerde ihale komisyon üyeliği ve muayene kabul komisyonu üyeliği yapabilecekleri yönünde açıklama yapılan işçilerin yapmış oldukları işlerle alakalı ihalelerde komisyon üyeliği yapmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Sürekli İşçilerin İhale ve Muayene Kabul Komisyon Üyeliği

Kamu kurumlarında taşeron firma aracılığı ile taşeron işçi olarak çalışmakta iken kadroya alınan işçiler ile kamu kurumlarında daha önce işçi kadrolarında çalışan kişilerin ilgili kamu ihale kurulu kararına göre idare personeli kapsamında olduklarından bu işçilerin ihale komisyonları ile muayene kabul komisyonlarında görev almalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İhale ve Muayene Kabul Komisyon Üyeliği

Kamu ihale kurumunun düzenleyici kararında yer alan idare personeli tanımı belediye şirketlerine geçişi yapılan işçileri de kapsadığından belediye şirketlerince yapılan ihalelerde ve bu ihalelere ilişkin muayene kabul işlemlerinde  belediye şirket işçilerine görev verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Mevsimlik ve Geçici İşçilerin İhale ve Muayene Kabul Komisyon Üyeliği

Kamu ihale kurulu kararında idare personeli tanımında işçi ile idare arasındaki iş ilişkisinin arızi yani geçici olmaması şartı bulunmaktadır.İlgili şarta göre kamu kurumlarında geçici veya mevsimlik olarak görev alan işçilerin ihale ve muayene kabul komisyonlarında görev verilmesi mümkün değildir.


Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:51
YORUM EKLE