Görevlendirme Yazısı Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi?

Görevlendirme Yazısı Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi? geçici görevlendirme onayı yazısı olmadan geçici görev yolluğu ödemesi yapılabilir

Görevlendirme Yazısı Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi?

Görevlendirme Yazısı Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi? geçici görevlendirme onayı yazısı olmadan geçici görev yolluğu ödemesi yapılabilir mi

Görevlendirme Yazısı Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi?

Görevlendirme Yazısı Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenebilir mi?

Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görevle memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere ilgili kanunda yer alan hükümler doğrultusunda geçici görev yolluğu ödenmektedir.Geçici görev yolluğu ödemelerinde hangi belgelerin harcama belgesine bağlanacağı hususu ise Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri yönetmeliği ile yapılmıştır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22. maddesinde  yer alan hükme göre  Yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

Memurların Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.

Geçici görev yolluğu ödenebilmesi için yukarıda sayılan belgelerin harcama belgesine eklenmesi gerekmektedir.Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı olmadan memurun geçici göreve gitmesi halinde ise ilgili memura geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak Sayıştay Temyiz Kurulunun 02.10.2001 tarihli ve 25324 sayılı Kararında bu konu ile ilgili olarak ; “....Bu hükme karşılık dilekçi temyiz dilekçesinde, Bölge Müdürlüğünün 6 il ve 80 ilçeyi kapsadığını, 6 adet avukatın dava takibi gerekmekte olduğunu ve bu sırada avukatlar tümüyle göreve gitmiş iken bizzat avukat gitmesine gerektirmeyen bir "evrak verme, cevabı götürme, harç yatırma, evrakı alma" gibi rutin işler sebebiyle avukatların dışında memurlardan birisinin de görevlendirilebildiğini ve sözü edilen bir takım hizmetlerin böylece yerine getirildiğini, bu anlamda Yurt Müdürü ..................’in dava takibi için görevlendirildiğini, işin yapıldığı, harcırah beyannamesinin uygun şekilde doldurulduğu, dairesi üstünce tasdik olunduktan sonra amiri itanın bilgisi dahilinde tahakkuk ettirilen miktarın kendisine ödendiğini, ifa olmuş hizmetin karşılığının ödenmemesinin haksızlık olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesinde kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu verileceği; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22’nci maddesinde yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde, görevlendirme yazısı ile Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiriminin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir.

Rapor dosyasındaki ödeme belgesi eklerinin incelenmesinde, ilgili şahsın dava takibi ile görevli olduğunu belirten görevlendirme yazısının ödeme belgesine eklenmediği anlaşılmaktadır. Bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak başka bir yere gönderildiğine ilişkin görevlendirme yazısı olmadan geçici görev yolluğu ödenmesi mevzuata aykırı olduğundan dilekçi iddialarının reddi ile tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.”denilmektedir.

Sonuç olarak geçici görevli olarak bir iş için görevlendirilen memurlar hakkında  geçici görev başlamadan görevlendirme oluru veya geçici göreve ilişkin bilgileri içeren harcama talimatı hazırlanmalı ve ilgili belge harcama yetkilisince onaylanmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 09:30
YORUM EKLE