Tasarruf Genelgesinde personel servisi ile ilgili düzenleme yapıldı

Tasarruf Genelgesinde personel servisi ile ilgili düzenleme yapıldı

Tasarruf Genelgesinde personel servisi ile ilgili düzenleme yapıldı

2021/14 nolu genelgede  personel servisi ile ilgili düzenleme yapıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Söz konusu tedbirlerden birisi de kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi işlemleri hakkındadır. 

Genelge'de personel servisi hizmetine ilişkin giderler kapsamında yer alan tasarruf tedbirleri aşağıda yer almaktadır.

PERSONEL SERVİSİ HİZMETİNE İLİŞKİN GİDERLER

Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak sağlayacakları personel servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih edecekler; personel servisi temininin hizmet alımı suretiyle sağlanması durumunda aşağıda belirtilen kriterlere uyacaklardır:

Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacaktır.

Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70’inin altında olması durumunda ilgili hatta servis sunumu yapılmayacaktır.

Personel servisi ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken model yılı yeni araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.

YORUM EKLE