Sayıştay ilamında çıkarılan kamu zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Sayıştay ilamında çıkarılan kamu zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Sayıştay ilamında çıkarılan kamu zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Sayıştay ilamında çıkarılan kamu zararının ne kadarı ilgiliden talep edilebilir?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihli ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı uyarınca, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, uyuşmazlık konusu olaydaki hatalı ödemenin konusunun ek ödeme olduğu, ek ödemenin hesaplanma yöntemindeki yanlışlık nedeniyle personele alması gerekenin üzerinde ücretlendirme yapılarak hak edilen miktarın aşıldığı, bu ödemenin ise ancak Sayıştay incelemesi neticesinde ortaya çıkarıldığı dikkate alındığında, söz konusu hatadan kaynaklanan fazla ödemenin ancak dava açma süresi içerisinde geri istenebileceği; davalı idarenin hatalı ödeme yaptığı açık olmakla birlikte, personelin gerçek dışı beyanı ya da hilesi olmadığı, bu doğrultuda ancak ödeme tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içerisinde hatalı ödendiği ileri sürülen meblağın geri istenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/2868 E. , 2020/4277 K.


"İçtihat Metni"


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2868
Karar No : 2020/4277

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : ..
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .......................İdaresinde eğitim kültür ve sosyal hizmetler ...olarak görev yapan davacı tarafından, Sayıştay Denetçilerince düzenlenen raporda davacıya fazladan 32.565,13-TL makam tazminatı ve ek ödemede bulunulduğunun tespiti üzerine söz konusu alacağın 90 gün içerisinde ödenmesi ve itirazı varsa bunun 7 gün içinde bildirilmesine ilişkin "Kamu Zararı" konulu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine yönelik olarak verilen kararın Danıştay Onbirinci Dairesince bozulması üzerine, bozma kararına uyulmak suretiyle Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihli ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı uyarınca, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, uyuşmazlık konusu olaydaki hatalı ödemenin konusunun ek ödeme olduğu, ek ödemenin hesaplanma yöntemindeki yanlışlık nedeniyle personele alması gerekenin üzerinde ücretlendirme yapılarak hak edilen miktarın aşıldığı, bu ödemenin ise ancak Sayıştay incelemesi neticesinde ortaya çıkarıldığı dikkate alındığında, söz konusu hatadan kaynaklanan fazla ödemenin ancak dava açma süresi içerisinde geri istenebileceği; davalı idarenin hatalı ödeme yaptığı açık olmakla birlikte, personelin gerçek dışı beyanı ya da hilesi olmadığı, bu doğrultuda ancak ödeme tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içerisinde hatalı ödendiği ileri sürülen meblağın geri istenmesi gerekirken, 2011 yılı ve öncesine ilişkin hatalı ödemelerin 2015 yılında tesis edilen işlemle davacıdan istenilmesine hukuken imkan bulunmadığı kanaatine varılarak, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.090,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Sayıştay İlamı uyarınca dava konusu işlemin tesis edildiği ve işlemin hukuka uygun olduğu, davacının vekili bulunmadığı halde lehine vekâlet ücretine hükmedilmesinin usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri, İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararın düzeltilerek onanacağı hükmüne yer verilmiştir.
Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kurularak, davacı lehine vekâlet ücretine hükmedilmiş ise de, davacının, davayı vekili aracılığıyla takip etmediği görüldüğünden, davacı lehine avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Bu husus, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlık kapsamında olduğundan, hüküm fıkrasında yer alan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.090,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine" ibaresinin değiştirilmek suretiyle, vekâlet ücretine hükmedilmemesi şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçe ile dava konusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının bu şekliyle düzeltilerek ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE