Tasarruf Genelgesinde personel giderleri ile ilgili düzenleme yapıldı

Tasarruf Genelgesinde personel giderleri ile ilgili düzenleme yapıldı

Tasarruf Genelgesinde personel giderleri ile ilgili düzenleme yapıldı

2021/14 nolu genelgede personel giderleri ödemesi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Genelge'de personel giderlerinde alınacak tasarruf tedbirlerine yer verilmiş olup söz konusu tedbirler  aşağıda yer almaktadır.

Personel giderleri konusunda ;

-Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmemesi,

-Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmemesi,

-4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılması,

-Koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak,ayni şekilde verilecekmesi,


- Yönetici kadroları dışındaki kadrolara 657 sayılı yasanın 68/B bendi çerçevesinde atama yapılmamaması,

kararlaştırıldı.

Genelgenin personel giderlerine ilişkin düzenlemeleri aşağıda yer almaktadır.

PERSONEL GİDERLERİ

Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecektir. Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması hâlleri hariç olmak üzere bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecektir. Mahalli idareler bakımından bu kapsamdaki uygulamalarda, ilgili mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve standartları ile yıllık toplam personel giderleri hakkındaki oranlar esas alınacaktır.

Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma giderlerini asgari seviyede tutmak amacıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikle uygulayacaktır.

4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacaktır. Ayrıca, ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacaktır.

28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, söz konusu Kararda yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak, ayni şekilde verilecektir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdî bir ödemede bulunulmayacaktır.

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dâhil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.

YORUM EKLE