Birinci yargı reformu paketi yayımlandı

Birinci yargı reformu paketi yayımlandı, 7188 Sayılı Kanun

Birinci yargı reformu paketi yayımlandı

7188 Sayılı Kanun

Yargı Reformu paketi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen bazı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

-Avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesine olanak tanındı. Baro levhasına yazılı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilecek.

-OHAL KHK'sı ile görevden çıkarılması veya rutbesi alınması sebebiyle pasaportu iptal edilenler ile  18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler ve haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmesine karar verilenlerden haklarında yapılan adli ve idari tahkikar müsbet şekilde neticelenenlerin pasaportları geri verilebilecek. 

-Avukatlık stajına başvuru için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

-Hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şartı aranacak.

-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin;  Anayasa Hukuku,  Anayasa Yargısı,  İdare Hukuku,  İdari Yargılama Usulü,  Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Ticaret Hukuku,  Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku,  Ceza Hukuku,  Ceza Yargılama Usulü,  İş Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avukatlık Hukuku,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,  Türk Hukuk Tarihi, alanlarındaki bilgileri ölçülecek.

-İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin;  Anayasa Hukuku,  Anayasa Yargısı,  İdare Hukuku,  Türk İdari Teşkilatı, İdari Yargılama Usulü,  Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku (Genel hükümler),  Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,  Hukuk Yargılama Usulü,  Ceza Hukuku (Genel hükümler), Ceza Yargılama Usulü,  Vergi Hukuku,  Vergi Usul Hukuku, Maliye ve Ekonomi,  İmar ve Çevre Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, alanlarındaki bilgileri ölçülecek.

-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak. .Sınavlar test şeklinde yapılacak. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak. Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

-Hukuk fakültesi mezunları hakimlik sınavına girebilmek için Hukuk Mesleğine Giriş Sınavını kazanacak, İİBF mezunları ise İdari Yargı Ön Sınavını kazanacak.

-SBF, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olanlar, hakim adaylığınaatananların sayısı, her dönemde atanacak toplam aday sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.

-Sınav Komisyonu 7 kişiden oluşacak.

-Türkiye Adalet Akademisine öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hâkim ve savcılar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenecek Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti ödenecek. Birinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti yirmi, ikinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti otuz ders saati karşılığı miktarı geçemeyecek.

Kanunun tamamını okumak için tıklayınız

YORUM EKLE