Hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavına katılacak olanlar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı konuları, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

Hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

 Hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirildi.

Bugünkü resmi gazete yayımlanan 7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı kanununa eklenen madde ile  Hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirildi.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kuramlarından mezun olanlar girebilecek.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı

EK MADDE 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kuramlarından mezun olanlar girebilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin;

 1. Anayasa Hukuku,
 2. Anayasa Yargısı,
 3. İdare Hukuku,
 4. İdari Yargılama Usulü,
 5. Medeni Hukuk,
 6. Borçlar Hukuku,
 7. Ticaret Hukuku,
 8. Hukuk Yargılama Usulü,
 9.  İcra ve İflas Hukuku,
 10. Ceza Hukuku,
 11. Ceza Yargılama Usulü,
 12. İş Hukuku,
 13. Vergi Hukuku,
 14. Vergi Usul Hukuku,
 15. Avukatlık Hukuku,
 16. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
 17.  Türk Hukuk Tarihi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.

İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin;

 1. Anayasa Hukuku,
 2. Anayasa Yargısı,
 3. İdare Hukuku,
 4. Türk İdari Teşkilatı,
 5. İdari Yargılama Usulü,
 6. Medeni Hukuk,
 7. Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
 8. Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,
 9.  Hukuk Yargılama Usulü,
 10. Ceza Hukuku (Genel hükümler),
 11. Ceza Yargılama Usulü,
 12. Vergi Hukuku,
 13. Vergi Usul Hukuku,
 14. Maliye ve Ekonomi,
 15. İmar ve Çevre Hukuku,
 16. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 09:31
YORUM EKLE