Sözleşmenin Feshi Durumunda Teminat Güncellenmesi     

Bilindiği üzere yükleniciler tarafından yapılan ihaleler sonucu alınmış olan teminatlar yapılan sözleşmenin fesih edilmesi durumlarında idarelerce gelir kaydedilmektedir.Ancak bir çok idare teminatların gelir kaydı işlemlerinde teminatı gelir olarak kayıt ederken teminatları güncellemeden gelir kaydı yapmaktadır.Sayıştay başkanlığınca yapılan denetimlerde idarelerce yapılan bu yanlış işlemler sorgu maddesi yapılmaktadır. 

İhalelelere yönelik başvurular hakkında mevzuatta değişiklik İhalelelere yönelik başvurular hakkında mevzuatta değişiklik

Sayıştay Temyiz Kurulu 21.12.2016 tarihli kararında sözleşmenin feshi sebebiyle teminatın gelir kaydedilmesine karar verilmesi durumunda, teminatın alındığı tarihten gelir kaydedildiği tarihe kadar aylık üretici fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen bu tutarın gelir kaydedilmesi gerektiği halde bu işlemin yapılmaması sebebiyle kamu zararına sebebiyet verildiğine hükmetmiştir.

"Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle kesin teminat ve ek kesin teminatların, alındığı tarihten gelir kaydedildiği tarihe kadar TUIK tarafından yayımlanan aylık üretici fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen bu tutarın gelir kaydedilmesi gerekirken bu güncellemenin yapılmayarak tutarın gelir kaydedilmemesi.

185 sayılı ek ilamın 2. maddesiyle; “...” işine ait sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle kesin teminat ve ek kesin teminatların, alındığı tarihten gelir kaydedildiği tarihe kadar TUIK tarafından yayımlanan aylık üretici fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen bu tutarın gelir kaydedilmesi gerekirken bu güncellemenin yapılmayarak tutarın gelir kaydedilmemesi sonucu oluşan ... TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Harcama Yetkilisi ... göndermiş olduğu temyiz dilekçesinde özetle;

Sayıştay ek ilamının hukuka aykırı olduğu ve bu nedenle bozularak ortadan kaldırılması gerektiği,

... işini alan ...A.Ş.’nin sözleşme şartlarına uymayarak haksız olarak kazanmış olduğu bedelin tahsili amacıyla ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava gereği yapılan yargılama neticesinde … TL alacağın davalı şirketten alınarak Büyükşehir Belediyesine ödenmesine hükmedildiğini, kararın Yargıtay incelemesinden geçerek onandığını, İlam gereği hükmedilen alacak ve faizlerinin tahsili amacıyla ... 1. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatıldığını,

Mahkemece hükmedilen tazminatın iş bu bedeli de kapsamakta olduğunu, tahsili için gereken işlemlerin yapıldığını, bu nedenle herhangi bir kamu zararının mevcut olmadığını,

Yapılan açıklamalar doğrultusunda; güncelleme yapılmayarak tutarın gelir kaydedilmemesi iddiasıyla hakkında kamu zararı çıkartılmasının hukuka aykırı olduğu ve yapılan işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını,

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini talep etmiştir.

Başsavcılık karşılamasında özetle;

Dairesince; Sözleşmesi fesih edilen işe ait kesin teminat ve ek kesin teminatların, alındığı tarihten gelir kaydedildiği tarihe kadar TÜİK tarafından yayınlanan aylık üretici fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen bu tutarın gelir kaydedilmesi gerekirken bu güncellemenin yapılmaması nedeniyle kamu zararına neden olunduğuna hükmedildiğini,

Sorumluların, kamu zararı ile ilgili icra takibi başlatıldığını, ancak ahizin ... Asliye Ticaret Mahkemesinde 2012/239 Esas numarası ile açmış olduğu dava sonucunda teminatın iadesine karar verildiği belirtilerek, tazmin hükmünün kaldırılmasını istediğini,

Sorumlunun konunun esasıyla ilgili bir itirazda bulunmadığını, tahsil edilmeyen tutar için icra takibine başlandığı belirtse de, yapılan işlemin verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını gerektirecek bir sebep olmadığı ve Daire kararının korunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

şeklinde görüş belirtmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava gereği yapılan yargılama neticesinde . TL alacağın davalı şirketten alınarak Büyükşehir Belediyesine ödenmesine hükmedildiğini, kararın Yargıtay incelemesinden geçerek onandığını, İlam gereği hükmedilen alacak ve faizlerinin tahsili amacıyla ... 1. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatıldığını, Mahkemece hükmedilen tazminatın iş bu bedeli de kapsamakta olduğunu, tahsili için gereken işlemlerin yapıldığını, bu nedenle herhangi bir kamu zararının mevcut olmadığını ve buna bağlı olarak da güncelleme yapılmayarak tutarın gelir kaydedilmemesi iddiasıyla hakkında verilen tazmin hükmünün hukuka aykırı olduğunu ifade etmektedir.

Sorumlu göndermiş olduğu temyiz dilekçesi ekine; herhangi bir belge, makbuz ya da tahsilata dair açıklayıcı evrak koymamış, bahsettiği Mahkeme kararı veya İcra Müdürlüğü’nün icra takibine dair ödeme emri ya da ilama da yer vermemiş, sadece ifade etmekle yetinmiştir.

Diğer yandan ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla Büyükşehir Belediyesine ödenmesine hükmedilen ve İcra Müdürlüğü’nce icra takibi başlatıldığı söylenen tutarın 185 sayılı Ek İlamın 2. maddesi ile verilen tazmin hükmünü de içerisine alıp almadığı da belli değildir.

Sorumlunun 185 sayılı Ek İlamın 2. maddesi ile verilen tazmin hükmünün esasıyla ilgili bir itirazı bulunmamakta olup yalnızca, icra takibine başlandığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan işlem verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını gerektirecek nitelikte değildir.

Açıklanan nedenlerle, sorumlu iddialarının reddedilerek 185 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, Oyçokluğu ile;

Editör: TE Bilisim