Üniversite mezunu 4 d işçiler memur kadrosuna geçmek istiyor Üniversite mezunu 4 d işçiler memur kadrosuna geçmek istiyor

Geçici işçilerin yıllık izin hakkı nasıl hesaplanmalı?

5620 sayılı Kanun kapsamında Belediyede geçici süreli çalışan personelin, bu dönemde yıllık izin hak edip edemeyecekleri ve buna bağlı olarak ise yıllık izin kullandırılıp kullandırılmayacağına ilişkin  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı emrinde geçici süreli çalışan bir personele 5620 sayılı Kanun kapsamında Belediyeniz kadrosunda çalıştığı dönem ile ilgili yıllık izin hakları hususunda 4857 sayılı yasanın 53 ve 54 üncü maddelerine göre işlem yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

..." hükmü ile 54 üncü maddesinde, "Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.

İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur." hükmü yer almaktadır.

Görüşşş Sayfa 1

Görüşşş Sayfa 2