Geçici görevde uçakla aktarmalı yolculuklarda harcırah 

Geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memurların geçici görev mahalline uçakla seyahat etmeleri durumunda bazen aktarmalı olarak yolculuk yapmaları mümkündür. Büyük şehirler arasında direkt uçuşlar olduğu halde bazı küçük illerden tüm illere direkt uçuş olmadığı için memurlar ankara veya istanbul üzerinden aktarma yaparak seyahat etmektedirler.Memurların direkt uçuş olmadığından dolayı aktarmalı yapmış oldukları yolculuklarda da uçak bedellerinin ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı hususunda Sayıştay 2. Dairesince verilmiş olan karar yazımız ekindedir.

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları


Yılı 2016
Dairesi 2
Karar No 35520
İlam No 100
Tutanak Tarihi 27.2.2018
Kararın Konusu  Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hatalı harcırah ödenmesi.

… Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ….’nun 31 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında İzmir’de geçici görevle görevlendirilmesine rağmen dönüşünü 05.04.2016 tarihinde Ankara’dan yapmasına ilişkin olarak;

İlgili geçici görevle gittiği İzmir’den, asıl görev yeri olan …’a Ankara üzerinden dönmüştür. Esasen İzmir’e gidişinde de …..- Ankara, Ankara-İzmir güzergahı kullanılmıştır. Türk Hava Yolları’nın İzmir-… ve …-İzmir arası doğrudan seferleri bulunmadığından, diğer havayolu şirketleri yerine Türk Hava Yollarının kullanılması durumunda bu seyahatlerin zaten Ankara ya da İstanbul üzerinden yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla ilgiliye Türk Hava Yollarıyla yaptığı seyahatinde İzmir-Ankara, Ankara-… uçak bilet bedellerinin ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ilgilinin dönüş seyahatinde İzmir’den Ankara’ya 01.04.2016 tarihinde gelip, Ankara’dan ….’a 4 gün sonra 05.04.2016 tarihinde gittiği görülmekle birlikte, görevlendirmenin yol giderleri ödenmek üzere yapıldığı ve dönüşün Harcırah Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen mutat yol ve taşıt kullanılarak harcama talimatına uygun olduğu, kendisine geçici görev nedeniyle müstahak bulunduğu yol masrafından daha fazla bir ödeme yapılmadığı görüldüğünden, konu hakkında ilişik bulunmadığına ve yersiz yapılan tahsilatın ilgiliye iadesine, işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

Editör: TE Bilisim