Ölen sigortalının anne babası emekli maaşı alabilir mi? Ölen sigortalının anne babası emekli maaşı alabilir mi?

Fahri asistanlık fiili hizmet süresinden sayılır mı?

Üniversite Tıp Fakültesinde fahri asistan olarak geçen süresinin de fiili hizmet süresi olarak sayılması gerektiği ileri sürülmekte ise de ilgili mevzuat gereğince bu sürenin borçlandırılmaksızın fiili hizmet süresine eklenemeyeceği, yine fahri aeesistanlıkta ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıkları asistanlığında geçen hizmeti, fiili hizmet süresi zammı verilecek görevler arasında bulunmadığından, söz konusu sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı verilmesinin mümkün bulunmadığı hakkında

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/2817 E. , 2022/1067 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2817
Karar No : 2022/1067


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : …Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:…sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacının, yetim aylığı bağlanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin …tarih ve …sayılı işlemin iptali ile hak ediş tarihinden itibaren biriken tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …İdare Mahkemesince verilen …tarih ve E:…, K:…sayılı kararla; davacı tarafından, babasının …Üniversitesi Tıp Fakültesinde fahri asistan olarak geçen süresinin de fiili hizmet süresi olarak sayılması gerektiği ileri sürülmekte ise de ilgili mevzuat gereğince bu sürenin borçlandırılmaksızın fiili hizmet süresine eklenemeyeceği, yine fahri asistanlıkta ve …Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıkları asistanlığında geçen hizmeti, fiili hizmet süresi zammı verilecek görevler arasında bulunmadığından, söz konusu sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı verilmesinin mümkün bulunmadığı, davacının babasının yurt dışında geçen süresinin borçlandırılmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi durumunda, toplam hizmet süresi 5 yılın altına düşeceğinden yetim aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan süreyi tamamlayamamış olacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı, ayrıca davacının boşanma tarihini takip eden 2005 yılı Kasım ayı başından itibaren yetim aylığı bağlanması ve hak ediş tarihinden itibaren birikmiş yetim aylıklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebi yönünden ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 4. maddesinin 14. ve 15. fıkralarına göre, babasının 5 yıldan az hizmet süresinin ihya edilip borçlanıldığı ve bu şekilde hesaplanan tutarın ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren yetim aylığı bağlandığından, davacının bu iddiasının da yerinde görülmediği belirtilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.
Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:…sayılı temyize konu kararıyla; temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren mercinin, temyiz isteminin reddine karar vereceğine ilişkin düzenleme uyarınca davacının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davanın esası hakkında eksik inceleme neticesinde karar verildiği, uzun süren yargılama sürecinde Anayasa ve uluslararası mevzuat ile güvenceye bağlanan haklarının ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesince verilen …tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:…sayılı temyize konu kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın …İdare Mahkemesine gönderilmesine, 16/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.