Emekli olan işçiye tediye ödenir mi?

İşçinin emekli olması durumunda, emekli olduğu yıl içindeki hizmet süresi esas alınarak işçiye ilave tediye ödemesi yapılması gerekmektedir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 1. Daire

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yıl: 2018

Tediyeler bayram öncesi ödenecek Tediyeler bayram öncesi ödenecek

İlam no.: 68

Karar No.: 10779

Tutanak tarihi: 16.01.2020

Kararın Konusu: İş Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Yıl içinde emekliye ayrılan işçilere ödenen ilave tediyelerin hatalı hesaplanması sonucu … TL tutarındaki kamu zararı iddiası ile ilgili olarak;

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun İkinci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun’un;

1’inci maddesinde,

“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.” hükmü,

3’üncü maddesinde,

“Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.” hükmü,

4’üncü maddesinde ise;

“Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tesbit olunur.

Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlayan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır…” hükmü,

2018/11212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda,

“4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında;

a)Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2018, diğer yarısının 8/6/2018 tarihinde,

ödenmesi; Maliye bakanlığının 11/1/2018 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.” hükmü,

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararında,

“4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesinde göre 2018 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2018, diğer yarısının 7/12/2018 tarihinde ödenmesine, mezkur kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.” hükmü

yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, belediyede çalışan işçilere her yıl ikişer aylık istihkakları tutarında ve belirlenen tarihlerde dört eşit taksitle ilave tediye ödenebilmektedir. İşçinin emekli olması durumunda, emekli olduğu yıl içindeki hizmet süresi esas alınarak işçiye ilave tediye ödemesi yapılması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemede, emekliye ayrılan üç işçiye ödenen ilave tediyelerin işçilerin yıl içindeki hizmet süreleri dikkate alınmadan hatalı ödendiği, emekliye ayrılan iki işçiye ise 6772 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanı Kararı çıkmadan emekli olmalarına rağmen ek ilave tediye ödemesi yapıldığı ve bu nedenlerle de kamu zararı oluştuğu görülmüştür.

Bu itibarla, … TL kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, bu tutar … tarihli ve … nolu muhasebe işlem fişiyle tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Editör: Haber Merkezi