Döner sermaye ödemelerinin görev tazminatından mahsubu 

kendilerine görev veya temsil tazminatı ödenenlere, muhtelif mevzuat çerçevesinde ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında herhangi bir ödeme yapılması halinde, bu tutarların görev veya temsil tazminatından mahsup edilmesi gerekmektedir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 8. Daire
Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim Kurumları
Yıl: 2021
İlam no.: 119
Karar No.: 284
Tutanak tarihi: 27.04.2023
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 

Döner sermaye katkı payı ödemesinin görev tazminatından mahsup edilmemesi

... Üniversitesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten ...'a ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan döner sermaye katkı payı ödemesinin ilgiliye verilen görev tazminatından mahsup edilmemesi sonucu ... TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinde; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre alan ve temsil tazminatından faydalanmayan personelden, 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar"ın;

"Uygulama" başlıklı 3'üncü maddesinde temsil tazminatına ilişkin 10.03.2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6'ncı maddelerinin görev tazminatı hakkında da uygulanacağı, "Asgari Görev Tazminatı" başlıklı 4'üncü maddesinde ise bu Kararın 1'inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının % 20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'inin asgari görev tazminatı olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır.

2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar"ın 4'üncü maddesinde;

"Bu tazminatın ödenmesinde; aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, makam ve yüksek hakimlik tazminatları, aile yardımı ödeneği, lojman ve yabancı dil tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesi kapsamındaki zam ve tazminatlar ile aynı Kanunun Ek 33 üncü maddesindeki nöbet ücreti, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 3 ve Ek 17 nci maddeleri kapsamındaki zam ve tazminatlar, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamındaki üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi kapsamındaki ödenek ve tazminatlar, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve diğer yargı kuruluşlarında ödenen ek ödenek ve ek tazminatlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki tazminatlar, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan ek ücret ödemeleri, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler, Personel ve Teşkilat Kanunları gereği verilen ve aylık veya ücret mahiyeti taşımayan mükafat ve ödüller, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, huzur hakkı, toplantı ödeneği ile yönetim ve denetim görevi karşılığında yapılan ödemeler mahsup işlemine tabi tutulmaz.

Doğum yardımı hakkında merak edilenler Doğum yardımı hakkında merak edilenler

Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan personel veya teşkilat kanunları veya diğer düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan; ilgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler, İl Özel İdaresi Kanununun 100 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler, fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç), ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2 si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler, döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri, muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir." denilmek suretiyle temsil tazminatından ve dolayısıyla görev tazminatından mahsup edilecek ödemeler ile mahsup işlemine tabi tutulmayacak ödemeler belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, kendilerine görev veya temsil tazminatı ödenenlere, muhtelif mevzuat çerçevesinde ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında herhangi bir ödeme yapılması halinde, bu tutarların görev veya temsil tazminatından mahsup edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, yapılan incelemede, Genel Sekreterlik görevini yürüten ...'a ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aylık olarak ödenen döner sermaye katkı payının görev tazminatı tutarının %20'sini aştığı görüldüğünden, 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'üncü maddesi gereğince ilgiliye görev tazminatının %80'inin ödenmesi gerektiği açıktır. Ancak, uygulamada, görev tazminatının %80'i yerine tamamının ödenmesi sonucu toplamda ... TL kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda; görev tazminatından mahsup yapılmamasının mevzuata uygun olduğu belirtilmişse de, görev tazminatından mahsup edilecek ödemeler arasında döner sermaye katkı payı ödemeleri de sayılmıştır. Yine, savunmalarda, görev tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamayacağı ifade edilmişse de, yapılan bu mahsup işlemi bir kesinti olmayıp mevzuatta yer aldığı şekliyle görev tazminatının ödenmesine ilişkin bir usuldür.

Ayrıca, personele yapılan maaş ödemeleri her ne kadar Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte ise de, bu sistem kamu kurumları arasında entegre bir şekilde çalışmadığından, her bir kamu kurumunun harcama mutemedi kendi maaş hesabını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, görev tazminatından mahsup işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmediğinden, harcama mutemedi tarafından yapılmalıdır.

Bu itibarla, ... Üniversitesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten ...'a ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan katkı payı ödemesinin ilgiliye verilen görev tazminatından mahsup edilmemesi nedeniyle görev tazminatının hatalı ödenmesinden kaynaklanan ... TL kamu zararının;

... TL'sinin, Harcama Yetkilisi (...) ... ile Gerçekleştirme Görevlisi (...) ...'a,

... TL'sinin, Harcama Yetkilisi (...) ... ile Gerçekleştirme Görevlisi (...) ...'a,

... TL'sinin ise Harcama Yetkilisi (...) ... ile Gerçekleştirme Görevlisi (...) ...'a,

Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.