Disiplin soruşturmasında muhakkik tarafından alınan savunmaya göre ceza verilir mi?

Disiplin soruşturmasında muhakkik soruşturmacı tarafından alınan savunmaya istinaden disiplin amirince disiplin cezası verilmesinin mevzuata uygun olduğu yönündeki danıştay kararı yazımız ekindedir. İlgili mahkeme kararı memuriyetten çıkarma cezası haricindeki cezalar için geçerli olup memuriyetten çıkarmada son savunmanın ayrıca alınması gerekmektedir.

DANIŞTAY ONALTINCI DAİRE ESAS : 2015/4326 KARAR : 2015/2271 TARİH : 30.04.2015

İstemin Özeti : Sivas İdare Mahkemesinin 26.09.2012 tarih ve E:2012/470, K:2012/1042 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmişti

avunmanın Özeti : Savunma Verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesi gereği görüşüldü :

Dava, ... .. Bölge Müdürü olan davacının 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 23/03/2012 tarih ve 6514 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas İdare Mahkemesinin 26/09/2012 tarih ve E:2012/470, K:2012/1042 sayılı kararıyla; disiplin soruşturmasının tamamlanmasından sonra disiplin cezasını vermeye yetkili amir tarafından usulüne uygun olarak davacının son savunması alınmadan verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; "Memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez." Hükmüne yer verilerek savunma alınmadan kamu görevlilerine disiplin cezası verilemeyeceği anayasal olarak güvence altına alınmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 130 uncu maddesinde de "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." denilmekle, disiplin cezası verilebilmesi için alınması anayasal olarak şart olan savunmanın, disiplin cezasını vermeye yetkili merciinin yanında soruşturma aşamasında soruşturmacı tarafından da alınabileceği belirtilmiş olmaktadır.

Buna göre soruşturmayı yapanın ilgilinin ifadesi dışında savunmasını alması için disiplin soruşturmasıyla ilgili tüm hukuki delilleri elinde mevcut bulunması gerekir.

Dosyanın incelenmesinden; .. .. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında .. .. İş Hanı 2010 yılı acil onarım işiyle ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, davacıyla 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21/3-a maddesine aykırı fiilleri nedeniyle görevini kanuni gereklere uygun olarak yerine getirmediği yönünde isnatta bulunulduğu, bu kapsamda soruşturmayı yürüten muhakkikler tarafından 26 Ocak 2012 tarih ve 13 sayılı savunma istem yazısıyla davacının savunmasının istendiği, usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısında davacıya isnat edilen fiillere yer verildiği ve 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine atıfta bulunularak davacıya savunmasını vermesi için 10 günlük süre tanındığı, bunun üzerine davacının 06 Şubat 2012 tarihinde savunmasını verdiği ve soruşturma tamamlanarak davacıya 23 Mart 2012 tarihinde dava konusu disiplin cezasının verildiği anlaşılmaktadır.

Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi uyarınca, disiplin cezası verilebilmesi için soruşturma aşamasında tüm hukuki delillere sahip olmak kaydıyla soruşturmacılar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısıyla alınan savunma yeterli olup, uyuşmazlık konusu olayda soruşturmayı yapan muhakkik tarafından mevcut delil durumu dikkate alınarak davacıya isnat edilen tüm fiillere yer verilmekle suretiyle usulüne uygun bir şekilde davacının savunmasının alındığı görüldüğünden disiplin cezasını vermeye yetkili amir tarafından ayrıca bir savunma alınmasına gerek olmayıp, davacının savunma hakkının kullandırılmadığından söz edilmesi mümkün değildir.

Bu durumda soruşturmayı yapan muhakkik tarafından davacının usulüne uygun savunması alınarak disiplin cezası vermeye yetkili amir tarafından disiplin cezası verildiği anlaşıldığından, bu disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davada Mahkemece davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erip ermediği ve disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı hususlarının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle aksine verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Sivas İdare Mahkemesinin 26 Eylül 2012 tarih ve E:2012/470, K:2012/1042 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3 üncü fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar vermek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30 Nisan 2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim