Ön inceleme raporu düzenleyenlerin sorumluluğu

4483 sayılı kanuna göre ön incelemeci olarak görevlendirilen muhakkiklerin sorumluluğu hakkında danıştay kararı

Ön inceleme raporu düzenleyenlerin sorumluluğu

4483 sayılı kanuna göre ön incelemeci olarak görevlendirilen muhakkiklerin sorumluluğu hakkında danıştay kararı

Ön inceleme raporu düzenleyenlerin sorumluluğu

Ön inceleme raporu düzenleyenlerin sorumluluğu 

4483 sayılı Yasanın 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.

1. Daire 2006/1269 E. , 2007/141 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2006/1269

Karar No : 2007/141

K A R A R

Hakkında Soruşturma

İzni İstenenler : 1- … - … Bakanlığı Başmüfettişi

2- … - " " " Müfettiş Yardımcısı

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının … günlü, … sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …

Soruşturulacak Eylem : İlköğretim Müfettişi olan şikayetçi hakkında hukuka aykırı şekilde ve taraflı olarak soruşturma yapmak, … İl Milli Eğitim Müdür Vekili, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü hakkında yürüttükleri soruşturmada bazı şikayet konularını incelememek, birtakım delilleri toplamamak ve bu kişilerin lehine rapor düzenlemek suretiyle görevlerini kötüye kullanmak

Eylem Tarihi : 2005 Yılı

Milli Eğitim Bakanlığının … günlü, … sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Milli Eğitim Bakanının … günlü, … sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi …'un açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Yasanın 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.

Bu nedenle, aldıkları ifadelere ve belgelere dayalı olarak soruşturma raporları düzenleyen ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerekecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından Milli Eğitim Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 14.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE