Görevden alınan memurun atanacağı derece ile ilgili karar

Görevden alınan memurun atanacağı derece ile ilgili karar

Görevden alınan memurun atanacağı derece ile ilgili karar

Görevden alınan memurun atanacağı derece ile ilgili karar

Görevden alınan memurun atanacağı derece ile ilgili karar

Görevden alınan memurun atanacağı derece ile ilgili karar 

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1486

Karar No: 2021/2120

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

(Mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde 1. dereceli . kadrosunda olarak görev yapan davacı, anılan görevinden alınarak 5. dereceli Hazine Kontrolörü kadrosuna atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların atama tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararla; dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiş; anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 15/05/2019 günlü, E:2019/804, K:2019/3011 sayılı kararıyla bozulmuştur

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesince bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararla; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan davalı idarenin, bu amacına yönelik olarak görevli memurları kanunla kendisine tanınan takdir yetkisinin hukuksal sınırları içerisinde atayabileceği ve bu çerçevede dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmakta olup, dosyada mevcut bilgi ve belgelerden; bu yetkinin hukuka aykırı olarak kullanıldığına dair geçerli bilgi ve belgenin ortaya konulamaması karşısında, davalı idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği de göz önüne alındığında, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu işlemin 657 sayılı Kanun'un 76. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükme aykırı olarak tesis edildiği, anılan maddeye göre kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altına atanabilmek için memurun muvafakatinin arandığı, kendisinin Daire Başkanlığı kadrosuna atanmadan önceki kadro derecesinin 3 olduğu, alt dereceli kadroya atanma isteği bulunmamasına rağmen 5. dereceli kadroya 2. derecenin 2. kademesindeki kazanılmış hak aylık derecesi ile atanmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği, davalı idarenin atama yetkisini keyfi kullandığı, sicilinde ve mesleki geçmişinde herhangi bir olumsuzluğunun veya disiplin cezasının olmadığı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davacının 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı, daire başkanlığının görevde yükselme veya yeterlik sınavına tabi olmayan kadro niteliğinde olduğu, anılan kadrolara atama konusunda takdir yetkisinin olduğu, davacının bu kapsamda önceki kadrosu olan hazine kontrolörlüğüne atandığı hazine kontrolörlüğünün prestijli ve üst düzey bir unvan olduğu, bu kapsamda takdir yetkisinin hukuka ve mevzuata uygun olarak kullanıldığı yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY: Dava; (Mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nde 1. dereceli kadroda ... olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevinden alınarak Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına 5. dereceli kadroya Hazine Kontrolörü olarak atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların atama tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memuru bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne; 2. fıkrasında ise; "Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere, kamu görevlilerinin görevlerini ve görev yerlerini değiştirme konusunda idareye takdir yetkisi tanınmakta ise de, bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu tartışmasızdır.

Yukarıda sözü edilen mevzuat hükmü uyarınca, memurların naklen atanmaları konusunda idarelerin sahip olduğu takdir yetkisi kapsamında, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, davacının ... kadrosundan alınarak Hazine Kontrolörü kadrosuna atandığı ve dava konusu olayda davalı idarenin, kanunla kendisine tanınmış olan takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında keyfi kullandığı ve özel nedenlere dayandırdığı noktasında dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı açık ise de; 1. derece kadroda, 2. derecenin 2. kademesi kazanılmış hak aylığı ile görev yapan davacının, dava konusu işlemle isteği olmaksızın, bulunduğu kadro derecesinin altındaki 5. dereceli kadroya atamasının yapılması suretiyle kadro derecesinin gözetilmediği anlaşılmış olup, anılan işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE