DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-l’de yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli”nde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

EK-1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

A-MERKEZ TEŞKİLATI

1-

BAŞKANLIK MAKAMI

DİSİPLİN AMİRİ

a) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Diyanet İşleri Başkanı

b) Müşavir

Diyanet İşleri Başkanı

c) Başkanlık Müşaviri

Diyanet İşleri Başkanı

ç) Özel Kalem Muduru

Diyanet İşleri Başkam

d) Özel Kalem Müdürlüğü personeli

Özel Kalem Muduru

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Diyanet İşleri Başkanı

f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

2-

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU

DİSİPLİN AMİRİ

a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkam

Diyanet İşleri Başkanı

b) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kumlu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

c) Din İşleri Yüksek Kurulunda görevli diğer personel

Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri

3-

DİYANET AKADEMİSİ

DİSİPLİN AMİRİ

a) Diyanet Akademisi Başkanı

Diyanet İşleri Başkam

b) Daire Başkanı

Diyanet Akademisi Başkanı

c) Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkam

ç) Diyanet Akademisinde görevli diğer personel

Daire Başkanı

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU

DİSİPLİN AMİRİ

a) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı

4-

b) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunda görevli diğer personel

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a) Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı

5-

b) Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

c) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli diğer personel

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

GENEL MÜDÜRLÜKLER

DİSİPLİN AMİRİ

a) Genel Müdür

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

b) Daire Başkanı

Genel Müdür

6-

c) Başkanlık Müftüsü

Genel Müdür

ç) Başkanlık Vaizi

Daire Başkanı

d) Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

e) Daire Tabibi, Diş Tabibi ve diğer personel

Daire Başkanı

f) Daire başkanlıklarında görevli diğer personel

Daire Başkanı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a) Strateji Geliştirme Başkam

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

7-

b) Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

c) Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

ç) Daire başkanlıklarında görevli diğer personel

Daire Başkanı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

DİSİPLİN AMİRİ

a) I. Hukuk Müşaviri

Diyanet İşleri Başkanı

8-

b) Daire Başkanı

I. Hukuk Müşaviri

c) Hukuk Müşaviri, Avukat ile Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

ç) Daire başkanlıklarında görevli diğer personel

Daire Başkanı

İÇ DENETİM

DİSİPLİN AMİRİ

9-

a) İç Denetçi

Diyanet İşleri Başkanı

b) İç Denetimde görevli diğer personel

İç Denetçi

B- TAŞRA TEŞKİLATI İL VE İLÇE KURULUŞLARI

İL MÜFTÜLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

1-

a) İl Müftüsü

Vali

b) Diğer personel

İl Müftüsü

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

2-

a) İlçe Müftüsü

Kaymakam

b) Diğer personel

İlçe Müftüsü

C- DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

DİYANET AKADEMİSİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRİ

1-

a) Dini Yüksek İhtisas Merkezi Muduru

Vali

b) Dini Yüksek İhtisas Merkezinde görevli personel

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

DİYANET AKADEMİSİ DİNİ İHTİSAS MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRİ

2-

a) Dini İhtisas Merkezi Muduru

Vali

b) Dini İhtisas Merkezinde görevli personel

Dini İhtisas Merkezi Müdürü

DİYANET AKADEMİSİ EĞİTİM MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRİ

3-

a) Eğitim Merkezi Muduru

Vali

b) Eğitim Merkezinde görevli personel

Eğitim Merkezi Muduru

KUR’AN EĞİTİM MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRİ

4-

a) Kur’an Eğitim Merkezi Muduru

Vali

b) Kur’an Eğitim Merkezinde görevli personel

Kur’an Eğitim Merkezi Muduru

Ç- YURT DIŞI TEŞKİLATI

YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONEL

DİSİPLİN AMİRİ

1-

Din Hizmetleri Müşaviri ve Din Hizmetleri Ataşesi

Misyon Şefi

2-

Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı

Din Hizmetleri Müşaviri

3

Müşavirlik bölgesinde görevli personel

Din Hizmetleri Müşaviri

4

Ataşelik bölgesinde görevli personel

Din Hizmetleri Ataşesi