Defterdarlık ve vergi dairelerinin birleştirilmesi düzenlemesi şu şekilde:

- Defterdarlıklar kapatıldı. Kapatılan defterdarlıklardaki defterdarların görevi sona erdi.
- Bakanlığın taşra teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı amiri olan defterdar bağlı olarak çalışacak. Her ilde doğrudan merkeze bağlı olarak defterdarlıklar oluşturuldu.
- Vergi Dairesi Başkanlıkları, bulundukları ilin adı ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdar olarak göreve devam edecek. Vergi Dairesi Başkanı olanlar, görevlerine Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdar olarak devam edecek.
- İstinbul ilinde kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi kapatıldı. Bunun görevi Başkanlığa bağlı İstanbul Defterdarlığıca veya görevlendirilen vergi dairesince yürütelecektir.
- Gelir müdürlükleri kapatıldı.
- Kadro cetvellerindeki düzenlemeye göre, Haizne ve Maliye Bakanlığına bağlı 81 defterdar kadrosu ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 100 vergi dairesi başkanı iptal edildi. Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 81 adet defterdar kadrosu ve 100 Gelir İdaresi Grup Müdürü kadrosu ihdas edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 161

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan "tedbirleri almak." ibaresi "tedbirleri almak, alınan tedbirleri izlemek ve raporlamak," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Kamu harcamalarının gözden geçirilmesine ilişkin ilke, yöntem ve esasları belirlemek, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı ile tasarruf sağlanmasına yönelik öneriler geliştirmek, uygulamayı izlemek ve raporlamak,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 239 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 239- (1) Bakanlığın taşra teşkilatı, muhasebat ve muhakemat birimlerinden oluşur. Bu birimler görevlerini, Gelir idaresi Başkanlığı taşra teşkilatı amiri olan defterdara bağlı çalışarak yürütür. Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını haizdir."

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı ile defterdarlıkların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere" ibaresi "Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Uzman Yardımcısı ile" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 243 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 244 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 246 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "defterdarlık" ibaresi "muhasebe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 247 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "defterdarlıklara" ibaresi "defterdara" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "defterdarlık" ibaresi "muhasebe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 248 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "defterdarlık" ibaresi "muhasebe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 250 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Bakanlığın taşra teşkilatı olan defterdarlıklar kapatılmıştır.

b) Mülga defterdarlıklarda görevli defterdarların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

c) Mülga defterdarlık birimlerinin her türlü taşınırları, araç, gereç, malzemeleri, demirbaşları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve dokümanları bu birimlerce kullanılmaya devam eder. Mülga defterdarlık birimlerinin taşıtları, borç ve alacakları ile hak ve yükümlülükleri Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlıklara başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır.

ç) Mülga defterdarlıklar tarafından kullanılmakta olan taşınmazlar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlıklara başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahsis edilmiş sayılır.

d) Mülga defterdarlık birimlerinde kullanılan ve Bakanlığın ilgili birimlerince işletilen bilgisayar yazılım, donanım ve işletim sistemleri, Bakanlığın ilgili birimlerince işletilmeye devam edilir.

e) Bakanlığın taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan mülga defterdarlıklarda istihdam edilenlerin Bakanlık taşra teşkilatı ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlıkların kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Mevzuatta görev, yetki ve sorumluluk yönüyle; defterdarlığa ve defterdar yardımcılığına yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlığa; defterdara ve defterdar yardımcısına yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdara; personel müdürlüğüne, personel müdürüne ve personel müdür yardımcısına yapılmış atıflar sırasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki ilgili müdürlüğe, müdüre, müdür yardımcısına; defterdarlık uzmanına ve defterdarlık uzman yardımcısına yapılan atıflar sırasıyla muhasebe uzmanına ve muhasebe uzman yardımcısına yapılmış sayılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir."

MADDE 12- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvelde yer alan "VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI" satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Elakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 139 uncu maddesinde yer alan "vergi dairesi başkanlıklarının" ibaresi "defterdarlıkların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 152- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde doğrudan merkeze bağlı kurulan defterdarlıklardan oluşur.

(2) Defterdarlıklara bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla; mükelleflerin, işyeri ve adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi türleri, meslek ve iş grupları itibarıyla hangi vergi dairesi müdürlüğü veya defterdarlığa bağlı olacağını belirlemeye Bakan yetkilidir."

MADDE 15-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 153 üncü maddesinin başlığı "Defterdarlık" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Vergi Dairesi Başkanlığının" ibaresi "Defterdarlığın" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Vergi Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Defterdarlık" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Vergi dairesi başkanlıkları" ibaresi "Defterdarlıklar" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "sicil," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bakanlığın taşra teşkilatında sunulan muhasebat ve muhakemat hizmetleri bu hizmetlerin sunulduğu Bakanlık taşra birimleri tarafından defterdara bağlı olarak yerine getirilir. Bu hizmetleri sunan birimler doğrudan defterdara bağlı çalışır ve defterdar, bu birimlerin iş ve işlemleri ile ilgili ilişkileri Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile doğrudan sağlar."

MADDE 16-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 154 üncü maddesinin başlığı "Defterdar" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Vergi Dairesi Başkanı; Vergi Dairesi Başkanlığının" ibaresi "Defterdar; defterdarlığın" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan "Vergi Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "defterdarlıkça" şeklinde, "vergi dairesi başkanlığınca" ibaresi "defterdarca" şeklinde ve "vergi dairesi müdürlüklerine" ibaresi "müdürlüklere" şeklinde değiştirilmiştir.

2024 haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu 2024 haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu

"(2) Defterdar aynı zamanda, bulunduğu ilde Bakanlığın taşra teşkilatındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulmasından görevli ve sorumludur."

MADDE 17- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 156 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "vergi dairesi başkanları" ibareleri "defterdarlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onikinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Vergi dairesi başkanlıkları, bulundukları ilin adı ile Başkanlığa bağlı defterdarlık olarak görevlerine devam eder.

b) Vergi dairesi başkanı kadrosunda bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve bu şekilde görevi sona erenler, son görev yaptıkları ilde Başkanlığa bağlı defterdarlıklarda defterdar kadrosuna atanmış sayılır. Bu şekilde atananların vergi dairesi başkanı kadrolarında geçirdikleri süreler defterdar kadrolarında geçmiş sayılır.

c) İstanbul İlinde kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kapatılmıştır. Mülga Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca yürütülen görevler ilgisine göre Başkanlığa bağlı İstanbul Defterdarlığmca ya da görevlendirilen vergi dairesince yürütülmeye devam eder. Devre ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(2) Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde yer alan vergi dairesi müdürlükleri ve takdir komisyonları Başkanlığın taşra teşkilatı olan defterdarlığa bağlanmış, gelir müdürlükleri kapatılmıştır. Mal müdürlükleri bünyesinde bulunan bağlı vergi daireleri ise Başkanlığın taşra teşkilatı olan defterdarlık birimine dönüştürülünceye kadar Bakanlık taşra teşkilatına bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler. Bu birimlerde çalışan Başkanlık personeli fiilen görev yaptıkları birimlerde görevlendirilmiş sayılır, bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları; değişiklik yapılmadığı sürece 15/7/2018 tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre devam eder.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir."

MADDE 19- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 798 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro ve pozisyonlar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 21- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1/9/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

Editör: Ümit Altınsoy