Danıştay'dan memurun çekilmiş sayılması hakkında önemli karar

2010 yılı içerisinde davacının belli bir tarih esas alınarak ve bu tarihi takip eden 10 günü aşan bir sürede kurumunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi halinin mevcut olması, bu durumun da somut olarak ve hukuken kabul edilebilir delillerle ortaya konulmuş olması halinde, 657 sayılı Kanun’un 94. maddesi kapsamında görevden çekilmiş sayılmasına karar verileceği açık olup, davacı hakkında tesis edilmiş olan müstafi sayılma işlemi nedeniyle görev mahalline gelmesine hukuken imkan bulunmadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemin tesisine neden olan göreve mazeretsiz olarak gelmeme fiilinin gerçekleşmediği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/9205

Karar No : 2021/1419

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

TARAF (DAVALI) : Emniyet Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU: Muğla 1. İdare Mahkemesinin 12/07/2018 tarih ve E:2018/703, K:2018/1170 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan davacının, 16.01.2010 - 26.01.2010 tarihleri arasında görevine mazeretsiz olarak gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin 23.11.2012 tarihli ve 31199 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Muğla 1. İdare

Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 16/11/2017 tarih ve E:2016/8589, K:2017/5770 sayılı bozma kararına uyularak; davacının dava dilekçesi ekinde İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından verilen 15/01/2010 tarihli sekiz günlük sağlık raporunu sunduğu, Mahkemenin 21/02/2013 tarihli ve E:2012/1414 sayılı ara kararı ile bu raporun ilgili hastanece düzenlenip düzenlenmediğinin anılan hastaneden sorulduğu, cevaben alınan yazı ekinde de, söz konusu raporun bir örneğinin yer aldığı, dolayısıyla davacı hakkında düzenlenen sekiz günlük sağlık raporu bulunduğu görülmekte ise de, davalı idarece davacının 16/01/2010 - 26/01/2010 tarihleri arasında mazeretsiz olarak 10 gün göreve gelmediği gerekçesiyle müstafi sayılmadığı; ancak, 16/01/2010-07/02/2010 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz olarak görevine gelmediği gerekçesiyle davacının müstafi sayılmasına karar verildiği, yalnızca mali hakların belirlenmesi ve ilişiğinin kesilmiş sayılacağı tarihi belirlemek açısından 26/01/2010 tarihinden itibaren davacının müstafi sayıldığının belirtildiği, davacı tarafından, 15/01/2010 - 22/01/2010 tarihlerini kapsayan sekiz günlük sağlık raporu sunulmuşsa da, 23/01/2010 ile 07/02/2010 tarihleri arasında davacının görevine devam etmemesine yönelik herhangi mazeret belgesinin sunulmadığının anlaşıldığı, 23/01/2010 ile 07/02/2010 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz görevine gelmeyen davacının, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Hakkında tesis edilen ilk müstafi işlemi gereği 03/01/2010 tarihinde kadrodan ilişiğinin kesildiğine ilişkin yazı olduğu, bu tarihten sonraki müstafilik işlemleri hukuku aykırı olduğundan devamsızlığının öne sürülemeyeceği, idarenin her 10 gün için ayrı ayrı müstafi işlemi tesis edemeyeceği, dava konusu işlem 16/01­26/01.2010 tarihlerini kapsadığından bozma kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Nergis ALTUNOK

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında ilk defa 24/12/2009 - 06/01/2010 tarihleri arasında göreve mazeretsiz gelmediğinden bahisle 03/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere müstafi sayılmasına ilişkin ilk işlemin tesis edildiği, bu işleme karşı açılan davada Muğla 1. İdare Mahkemesinin 13/05/2011 tarih ve E:2010/682, K:2011/990 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın davalı idarece temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onikinci Dairesinin 08/03/2013 tarih ve E:2011/6207, K:2013/1353 sayılı kararıyla onandığı ve karar düzeltme istemi reddedilerek kesinleştiği, davacının anılan mahkeme kararı gereği 05/01/2011 tarihinde göreve başladığı; ancak, 07/01/2010 - 07/02/2010 tarihleri arasında toplam 32 gün göreve gelmediği için 17/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 01/02/2011 tarihli müstafi sayılmasına ilişkin ikinci defa işlem tesis edildiği, bu işleme karşı açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesince verilen 21/03/2012 tarih ve E:2011/53, K:2012/465 sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin karar gereği 17/07/2012 tarihinde göreve başlatıldığı, bu kararın davalı idarece temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onikinci Dairesinin 08/03/2013 tarih ve E:2012/9304, K:2013/1354 sayılı kararıyla bozulduğu, bozma kararı üzerine Muğla 2. İdare Mahkemesince 18/12/2013 tarih ve E:2013/887, K:2013/1261 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği, bu kararın da davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onaltıncı Dairesinin 13/05/2015 tarih ve E:2015/8704, K:2015/2553 sayılı kararıyla bozulduğu, davalı idarenin karar düzetme istemi üzerine Danıştay Onikinci Dairesinin 16/11/2017 tarih ve E:2016/8594, K:2017/5769 sayılı kararıyla ve karar düzeltme istemi kabul edilerek ret kararının onandığı, bakılmakta olan dava konusu (üçüncü kez) müstafi sayılma işleminde; ikinci kez müstafi sayılma işlemini iptal eden Muğla 2. İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararında; soruşturma açılarak davacının savunması ve sunabileceği sağlık raporu değerlendirilmek suretiyle yeniden bir karar verilmesinin mümkün olduğu gerekçesi üzerine davacı hakkında soruşturma açıldığı ve 14.01.2010-07.02.2010 tarihleri arasında 25 gün göreve gelmediğinin tutanaklarla tespit edildiği, konu hakkında yürütülen soruşturma sonucunda davacının, 15.01.2010 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Polikliniğinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon tedavisi gördüğü ve kendisine sadece ev egzersiz programı verildiği, sağlık raporu verilmediği tespitlerine ulaşıldığı, davacının 15.01.2010 tarihinde ayakta tedavi gördüğü göz önünde bulundurularak görevine mazeretsiz gelmediği ileri sürülen 16.01.2010 tarihinin onuncu gününün bitimi olan 26.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere müstafi sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinin birinci fıkrasında; “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Temyize konu kararda, sehven dava konusunun; davacının, 16.01.2010- 07.02.2010 tarihleri arasını kapsayan dönemde göreve gelmediğinden bahisle müstafi işlemi olduğu belirtilmiş ve buna göre karar verilmiş ise de davanın asıl konusunun; davacının, 16.01.2010-26.01.2010 tarihleri arasında görevine mazeretsiz olarak gelmediğinden bahisle müstafi sayılmasına dair işlem işlem olduğu dikkate alınarak inceleme yapılmıştır.

Davacının, 24.12.2009-06.01.2010 tarihleri arasında mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 03/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere müstafi sayılmasına ilişkin 06/01/2010 olur tarihli ilk işleme karşı açılan davada, işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararı gereği 05/01/2011 tarihinde göreve başladığı, dolayısıyla dava konusu 16/01/2010 - 26/01/2010 tarihlerini kapsayan dönemde göreve gelmesinin mümkün bulunmadığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, 2010 yılı içerisinde davacının belli bir tarih esas alınarak ve bu tarihi takip eden 10 günü aşan bir sürede kurumunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi halinin mevcut olması, bu durumun da somut olarak ve hukuken kabul edilebilir delillerle ortaya konulmuş olması halinde, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi kapsamında görevden çekilmiş sayılmasına karar verileceği açık olup davacı hakkında tesis edilmiş olan müstafi sayılma işlemi nedeniyle görev mahalline gelmesine hukuken imkan bulunmadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemin tesisine neden olan göreve mazeretsiz olarak gelmeme fiilinin gerçekleşmediği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

- 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

- Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Muğla 1. İdare Mahkemesinin 12/07/2018 tarih ve E:2018/703, K:2018/1170 sayılı kararının BOZULMASINA,

- Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

- 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.