İşçilere sürekli görev yolluğunun ödenmesi 4 d işçilerin sürekli görev yolluğu 

Sürekli görev yolluğunun, bir göreve naklen atanan işçilere  eski görev mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9’uncu maddesinde naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyet mahallerinden yeni memuriyet mahalline kadar sürekli görev yolluğu verileceği, 10’uncu maddesinin (1) numaralı bendinde de, yurt içindeki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinin birlikte verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle sürekli görev yolluğu işçinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları 2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları

Diğer taraftan, anılan Kanunun 3’üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde memur ve hizmetlinin tanımı yapılmış olup, bu tanıma göre; “Memur; personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç),

Hizmetli; personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler,” olarak tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar olan giderlerine karşılık olarak verilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca da, harcırah verilecek kişiler sayılmış olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanununa göre görev yapan işçiler hizmetli tanımı içerisinde yer almaktadır.

Bu itibarla, kamuda çalışan işçilerin harcırahı hesaplanırken yapılacak hesaplamalarda hizmetli olarak tanımlanan kişilere ilişkin yapılan düzenlemelerin esas alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, 6245 sayılı Kanunun “Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan, hizmetlilerin harcırahının, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanacağı, bunların harcırahlarının hiçbir suretle 4’üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemeyeceğine yönelik hüküm uyarınca, kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici ve sürekli  görev yolluklarında almış oldukları maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacağını ve işçiye ödenecek geçici ve sürekli görev yolluğundaki günlük yevmiye tutarının hiçbir şekilde dördüncü derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyeceğini ifade edebiliriz.

Bu bağlamda, 2020 yılında kamuda çalışan işçiler geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu hesaplamalarında, 2020 yılı Bütçe Kanunu (H) cetvelinde yer alan yevmiye tutarlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  Bu nedenle, kamuda çalışan işçilere geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğu ödeneceğine yönelik hukuki düzenlemenin kaynağının ise, 6245 sayılı Harcırah Kanunu olduğunu söyleyebiliriz.

Açıklandığı üzere, 6245 sayılı Kanun uyarınca, kamu işçilerine yapılacak ödemelerde hizmetlilere ödenecek harcırah(gündelik) tutarlarının esas alınması gerekmektedir. Hizmetlilere ödenecek gündelik miktarlarının ne olduğu ise, 6245 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde açıklanmış olup, bu bağlamda, 2020  yılında geçici görevle görevlendirilen veya naklen atanan ve sürekli görev yolluğu ödenecek olan işçilerin alabilecekleri gündelik miktarları “Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15” TL,  buna karşın “Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35” TL şeklinde belirlenmiştir.

Buna göre, işçilerin  sürekli ve geçici görevde alabilecekleri gündelik yevmiye tutarları maaşlarına  en Yakın memur maaşına göre belirlenecek ancak her halükarda gündelik tutarı 43,35TLyi aşamayacaktır.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen bir görüşte, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23’üncü madde uyarınca, sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine

imkân bulunduğu ifade edilmiştir

Kaynak: 100 soruda harcırah rehberi ticaret bakanlığı iç denetim birimi 

Editör: TE Bilisim