2023 yılı DSİ misafirhane ücretleri belli oldu 

2023 yılında devlet su işlerine bağlı misafirhanelerde uygulanacak olan konaklama bedelleri açıklandı. DSİ konaklama ücretleri aşağıda yer almaktadır.

NOT:  1- 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin “B. Oran ve Yetki” hükmüne istinaden yukarıda belirtilen ücretlere %2 konaklama vergisi dâhil edilecektir.

2- Misafirhanelerden yararlanmada DSİ Personeli ve Emeklisine öncelik tanınacak ve her türlü konuda gerekli kolaylık gösterilecektir.

3- Kamu-Kurum personeli, kimliğinin bir fotokopisi ile altsoy ve üstsoyları (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuklar, torunlar, eşin annesi ve babası) kendi kimliklerinin ibraz edilmesi koşulu ile kamu-kurum personeli ücretinden faydalanacaktır. Kamu- kurum kimliği yoksa kamu - kurum personeli dışında olanlara uygulanan ücret tahsil edilecektir.

4- Bölge Müdürlükleri, Geçici Görevli Kamu Personeli ücretleri hariç konaklama ücret çizelgesinde belirlenen ücretlerden, %20’sini geçmemek üzere Bölge Müdürü Olur’u ile Şube Müdürlüklerinde bulunan misafirhanelerde düşük ücret belirleyebileceklerdir.

Kurban Bayramı tatili belli oldu Kurban Bayramı tatili belli oldu

5- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının personeli ile diğer kamu-kurum ve kuruluş çalışanları ve/veya beraberindeki alt soy ve üst soyları, görevli kamu personeli de DSİ Personeli ücret tarifesinden faydalanır.  

6- Tek kişilik oda, Duble yataklı oda veya birden fazla yatak bulunan odalarda kişinin tek başına konaklama yapmak istemesi halinde, tek kişilik oda ücreti tahsil edilecek olup,  Bölge Müdürlükleri kesinlikle farklı fiyat tarifesi uygulamayacaklardır.

7- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere üniversite eğitimi gören öğrencilerin tümüne DSİ ücret tarifesi uygulanması esastır.

8- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2023 – 1 Sayılı Tebliğ’in Ortak Hususlar 7. maddesi 10. bendi gereğince; Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2020 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2017 ile 1 Şubat 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

9- Çizelgede belirtilen ücretler, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2023 – 1 Sayılı Tebliğ’e göre yeniden düzenlenmiş olup, 03.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 10- Bölge Müdürlükleri, “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2023 – 1 Sayılı Tebliğ” kapsamındaki tesislerde, 2023 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedellerini, misafirhanede görünür bir yerde ilan edecek ayrıca kendi internet sitelerinde daima güncel tutacaklardır.

11- Geçici görevli personel ücretleri Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2023 - 1 Sayılı Tebliğin 4/2. maddesine ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) cetvelinde belirtilen günlük harcırah miktarlarına göre hazırlanmıştır.  

12- Misafirhanelerin işletilmesi, DSİ Genel Müdürlüğü Misafirhane, AR-GE ve Eğitim Merkezi, Eğitim ve Dinlenme Tesisi İşletme Talimatı ve Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2023 – 1 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılacaktır.

13- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Misafirhane, Ar-Ge ve Eğitim Merkezi, Eğitim ve Dinlenme Tesisi İşletme Talimatı’ nın 20. Madde (2) bendinde “Başka bir ile naklen veya ilk defa atanan personelin, personel hareketleri onayına istinaden göreve başladıktan bir ay içerisinde talep etmesi durumunda, yetkili amirin yazılı onayı ile ev bulup yerleşmesi için, en fazla iki aya kadar tebliğin ilgili maddesinde belirlenen asgari ücret üzerinden konaklatılması sağlanır hükmü, “…en fazla iki aya kadar, DSİ Genel Müdürlüğü Misafirhane Ücret Çizelgesi’ nde yer alan asgari ücretten kişi başı olarak konaklatılması sağlanır.” olarak revize edilmiştir. 14- Deprem, taşkın, sel felaketi, yangın vb. doğal afetlerin yaşanması neticesinde afet kapsamına alınan yerlerde belirli bir süre ile afetzedelere ve bu kapsamda çalışan ekiplere misafirhanelere yer tahsisi yapılması durumunda sosyal tesislerin elektrik, su ve doğalgaz giderleri merkezi bütçeden karşılanacaktır. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında üniversite öğrencilerinin yerleştirilmesi işlemleri süresince Valilikler tarafından yer tahsislerini belirten resmi yazılara istinaden misafirhanelerde üniversite öğrencilerinin konaklamaları durumunda elektrik, su ve doğalgaz giderleri merkezi bütçeden karşılanabilecektir. Bu koşullarda konaklayan öğrencilere KYK üst limit ücret tarifesi uygulanacaktır.