2022 yılı seyahat kartı yazısı

TC

HAZÎNE VE MALÎYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 58759530-125.07-[48-629]-.836339                                                                                                                                  03.01.2022

Konu : Seyahat Kartı

BAKANLIĞINA

BAŞKANLIĞINA

.................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

.................... VALİLİĞİNE

REKTÖRLÜĞÜNE

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için fotoğraflı birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca müştereken tespit edileceği hükme bağlanmış olup, anılan Kanunun 1 inci maddesinde ise Kanun kapsamındaki idareler belirlenmiştir.

Buna göre, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak görev yapan memur ve hizmetlilere verilecek söz konusu kartlarla, bu Kanun kapsamında bulunan bütün idareler tarafından işletilen her türlü taşıtlarda seyahat edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu 48 inci madde hükmüne uygun olarak seyahat kartlarının kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar; 16, 23 ve 30 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.17-27-48-629/32571 sayılı Genel Yazımızla belirlenmiş, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müştereken imzalanan ve 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol ile 30 Seri No’lu Tebliğde belirlenen illere (Ankara, İstanbul, îzmir, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep) diğer büyükşehirler de eklenmiş ve uyulması gereken hususlar yeniden belirlenerek söz konusu protokol kapsamında bu esasların uygulanmasına devam edilmiştir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren îç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’m 21 inci maddesinde de, “6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Hazine ve Maliye ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.” ifadesi yer almıştır.

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren seyahat kartlarına ilişkin teklifler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kurumların malî hizmetler birimi tarafından değerlendirilmeye başlanmış ve uygulama bu şekilde yürütülmüştür.

Buna göre, yukarıda belirtilen uygulamanın aynı şekilde devam ettirilebilmesi için seyahat kartı talebiyle ilgili tekliflerin hazırlanması ile hazırlanan tekliflerin değerlendirilmesi ve kontrol sürecine ilişkin olarak 2022 yılında uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2021 yılına ilişkin uygun görüş yazısı ve eki onaylı seyahat kartı formunun örneği eklenecektir.

2) Taleplerin hazırlanmasında, 2021 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecektir.

3) Malî hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.

4) Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formu onaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.

5) 2021 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda ise, kurumun 2022 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterli olması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, malî hizmet birimlerinden ek talepte bulunulabilecektir.

6) Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00- 19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabileceklerdir.

7) İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaf tutulanlara seyahat kartı verilmeyecektir.

8) Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafı yapıştırılacak; kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkça yazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgili kuruluşça tespit edilecektir.

9) Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa vb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücret iade edilecek veya seyahat kartı, koşulları taşıyan başka bir personel adına düzenlenmek suretiyle değiştirilebilecektir.

10) Hizmeti yürüten birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, söz konusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami özen gösterilecektir.

11) 2022 yılı için geçerli olmak üzere seyahat kartları KDV hariç;

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 154,00 TL,

Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 115,00 TL,

Büyükşehir olmayan illerde ise aylık 86,00 TL,

karşılığında verilecektir. Bu bedellerden ayrı olarak, gerek kurum bütçesinden gerekse kart verilen kişiler tarafından vize, kart basım bedeli gibi adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ve gereğini arz/rica ederim. 

Yunus ELİTAŞ

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

EK: Seyahat Kartı Formu (1 sayfa)

SEYAHAT KARTI FORMU

KURUMU:                                                                                                                     BİRİMİ:

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci Maddesinde Sayılan Unvanlara İlişkin Kadrolarda Fiilen Görev Yapan Personel Sayısı (Dolu)

UNVANI

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLER (................. )

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLER ( )

TOPLAM

Tahsildar

Yoklama Memuru

Mutemet

Veznedar

Satınalma Memuru

Tebliğ Memuru

Dağıtıcı

Takip Memuru

Mübaşir

Uygun Görüş Talep Edilen Kadroların

UNVANI

Fiilen Yaptığı Görev

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLER (................. )

TOPLAM

Kayıtlarımıza Uygundur..... /.... /2022

Uygun Görülen Kadroların

UNVANI

Fiilen Yaptığı Görev

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLER (................. )

TOPLAM

2022 Yılı İçin Uygun Görülmüştür.......... /........ /2022

Editör: TE Bilisim