2020 yılı yurtdışı günlerikleri belli oldu

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) Yurtdışma veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavî amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınır.

MADDE 2- (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tutarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans İlgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kum esas alınır.

Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik tutarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah tutarının avans tutarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutan, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilir. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki tutarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ma kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz, %40’ım aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave tutar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,

IV-VIII no Tu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden,

fazla olamaz.

3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı tutarları esas alınır.

Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5- (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışma geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40’mı aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3,01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’mı aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fikrasmda yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.

Görevin Önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fezlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ve sermayesinin tamamı Hâzineye ait olup Sayıştay denetimine tabi olan diğer kurum ve kuruluşların genel müdürlerinin konaklama bedelinin İlgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamı Ödenebilir. Ancak bu kapsamda yü içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.

Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dâhil olmak üzere gündeliklerinin %40’ma kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 6- (1) Bu Karar;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışma gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

Bakanhklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurtdışma gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışma tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,

uygulanmaz.

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8“ (I) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CETVEL

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ

T.B.M.M.

Başkanı,

Cumhurbaşkanı

Yardımcıları

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Orgeneral ve Oranıiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Bakan Yardımcıları

Yükseköğretim Kurul» Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkam, Hükümeti temsilen kararname ile gSrcvlcndirilen heyet başkanları

Ek

göstergesi 7000 ve daha yüksek olan

kadrolarda

bulunanlar

Ek

göstergesi 5300 ile 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler

ÜLKELER

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

(PARA BİRİMLERİ)

SÜTUN

SÜTUN

SÜTUN

ŞUTUN

SÜTUN

SÜTUN

SÜTUN

SÜTUN

A.B.D.

(A.B.D. Doları)

220

182

146

124

117

110

93

46

Almanya

(Euro)

198

164

131

111

105

99

83

41

Avustralya (Avustralya Doları)

342

283

227

192

181

171

143

71

Avusturya

(Euro)

199

166

132

112

106

100

84

42

Belçika

(Euro)

194

161

128

109

103

97

81

41

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.491

1.238

988

838

791

746

627

310

Finlandiya

(Euro)

179

148

119

100

95

90

74

38

Fransa

(Euro)

192

160

127

108

102

96

81

40

Hollanda

(Euro)

187

156

125

106

100

94

80

39

Ingiltere

(Sterlin)

139

115

91

78

74

69

59

29

İrlanda

(Euro)

186

155

124

105

99

94

78

39

İspanya

(Euro)

191

158

126

107

101

95

80

40

İsveç

(İsveç Kronu)

1.637

1.359

1.085

919

867

819

687

341

İsviçre

(İsviçre Frangı)

341

283

226

192

181

171

143

71

İtalya

(Euro)

183

152

122

104

98

92

77

38

Japonya (Janon Yeni)

37.801

31.405

25.127

21.325

20.118

18.901

15.914

7.880

Kanada

295

244

195

165

156

147

125

61

Kuveyt

(Kuveyt Dinarı)

61

50

40

35

33

31

25

12

Lükscmburg

(Euro)

194

161

128

109

103

97

82

41)

Norveç

(Norveç Kronu)

1.437

1.193

952

808

762

719

604

299

Portekiz

186

155

124

105

99

93

78

39

Suudi Arabistan

744

617

492

418

395

372

313

155

Yunanistan

191

158

126

107

101

95

80

40

148

123

98

83

78

74

63

31

Diğer AB Ülkeleri

152

127

101

86

81

76

65

32

Diğer Ülkeler (A.B.D, Doları)

190

157

125

106

100

95

80

40

Editör: TE Bilisim