Gelir vergisi tevkifat oranları

Gelir vergisi tevkifat oranları, 2021 yılı gelir vergisi oranları, Güncel gelir vergisi tevkifat oranları,

Gelir vergisi tevkifat oranları

Gelir vergisi tevkifat oranları

TDK sözlüğünde tevkifat kelimesi “Para konusunda kesintiler” ve “Tutuklamalar” şeklinde tanımlanmıştır. Tevkifat kelimesi çeşitli düzenelemelerde olduğu gibi vergi kanunlarında da yer almaktadır. Vergi kanunlarında “tevkifat” kavramı TDK’daki tanımla benzer anlamda kullanılmaktadır. Vergi Tevkifatı denildiği zaman ilgiliye yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanan vergiden yetkili makamlarca belirlenen oran üzerinden hesaplanıp kesilen tutar anlaşılmaktadır.

Bir ödemden vergi tevkifatı yapılabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanununda hangi ödemelerden tevkifat yapılacağına dair  düzenleme yapılmış olup, bu çalışmada, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapılacak tevkifat oranları hakkında bilgi verilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ilgili madde metninde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Mezkur madde gereğince yapılacak vergi tevkifatı tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YAPILACAK TEKİFAT ORANI

Ödeme Türü

Madde-Bent

Tevkifat Oranı (%)

1-Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç),

GVK 94-1

103 ve 104 üncü maddelere göre

(Madde 103- Esas Tarife, Madde 104-Verginin Hesaplanması)

2-Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden;
(Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)

GVK 94-2/a

GVK 94-2/b


2/a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden,

(Telif ödemesi)

17

2/b) Diğerlerinden (Diğer serbest meslek ödemelerinden)

20

3-42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,

(Yıllara yaygın inşaat ve onarım yapanlara yapılan ödemeler)

GVK 94-3

3

4- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

GVK 94-4

20

5- a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,
(Kira ödemesi)

 

GVK 94-5/a-b-c

20

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14592 sayılı Kararnameye eklenen geçici 2. madde ile, söz konusu ödemelerdeki tevkifat oranı 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %10 olarak belirlenmiştir.

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

20

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

20

6- a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından, (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

GVK 94-6/ a-b

15

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından, (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.),

15

7- 75. maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
 a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden

GVK 94-7/ a-b

0

b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden,

7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden,

3

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden,

0

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden,

7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

3

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olamlardan sağlanan gelirlerden,

0

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için ,

10

8- Mevduat faizlerinden (5228 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değiştirilen parantez içi ibare. Yürürlük; 01.01.2005) (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018) Cumhurbaşkanınca(44) vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);

GVK 94-8

15

9- 75. maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

GVK 94-9

15

10- a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

15

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

20

11- Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

GVK 94-11/a-b-c-d

1

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için

2

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için

 

2

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için

4

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

 i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için

 

2

ii) Diğer hizmetler için

4

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

0

12- PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

VGK 94-12

20

13-Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) 9. maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

VGK 94-13/a-b-c-ç-d

2

b) Hurda mal alımları için

2

c) Diğer mal alımları için

5

ç) Diğer hizmet alımları

10

d) 9. maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden

0

14- 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

VGK 94-14

15

15-a) 75. maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul

sermaye iratlarından

VGK 94-15/a-b

15

b) 75. maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul

sermaye iratlarından

10

16-a) 75. maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul

sermaye iratlarından

VGK 94-16/a-b-c

15

b) 75. maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul

sermaye iratlarından

10

c) 75. maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul

sermaye iratlarından

5

17- Vergi Usul Kanunu’nun 11. Maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden; a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden

VGK 94-17/a

15

18. Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü, itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır.

VGK 94-18

15

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021, 16:31
YORUM EKLE