SGK, ilişiksiz belgesi ile ilgili genelge yayımladı SGK, ilişiksiz belgesi ile ilgili genelge yayımladı

Müstafi sayılma işlemi iptal edilen personelin açıkta geçen süreleri fiili hizmet süresine eklenir mi?

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 14. maddesinde, iştirakçilerin emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilmesinin kurala bağlandığı; 31. maddesinde de, emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilmek suretiyle geçen sürelerin fiili hizmet süresinden sayılmasının öngörüldüğü; uyuşmazlık konusu olayda, davacının 20/05/1978 tarihinde müstafi sayılmasına ilişkin işlemin, yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, 08/04/1983 tarihinde görevine iade edildiği, açıkta geçen döneme ilişkin olarak aylıkların ödenip ödenmediği hususunda herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından bahisle, 20/05/1978-08/04/1983 tarihleri arasındaki sürelerin emeklilik fiili hizmet süresine eklenmemiş ise de, 1983 yılına ilişkin 4 sayılı icmal bordrosuyla, emekli keseneklerinin toplu bir şekilde davalı idareye bildirildiği; ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca personele aylık ödemesi yapılırken emekli keseneklerinin kesildiği, bu kapsamda davacıya açıkta geçen sürelere karşılık aylık ödenmemesinden söz edilemeyeceği; kaldı ki, davacıya aylık ödenmediği hususunun davalı idarece ortaya konulamadığı ve gerekli kayıtların düzenli tutulmaması nedeniyle davacının mağdur edilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, davacının açıkta geçen sürelerinin fiili hizmet süresine dahil edilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/5237 E. , 2021/6797 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5237
Karar No : 2021/6797

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Adliyesinde memur olarak görev yapmakta olan davacının; Türkiye Süt Enstitüsü Kurumu İzmir Müessese Müdürlüğünde görev yapmakta iken 20/05/1978 tarihinde müstafi sayılmasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, 08/04/1983 tarihinde yeniden göreve başladığından ve açıkta geçen sürelere ilişkin parasal haklarını topluca aldığından bahisle, 20/05/1978-08/04/1983 tarihleri arasında açıkta geçen sürelerin emeklilik fiili hizmet süresine eklenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 14. maddesinde, iştirakçilerin emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilmesinin kurala bağlandığı; 31. maddesinde de, emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilmek suretiyle geçen sürelerin fiili hizmet süresinden sayılmasının öngörüldüğü; uyuşmazlık konusu olayda, davacının 20/05/1978 tarihinde müstafi sayılmasına ilişkin işlemin, yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, 08/04/1983 tarihinde görevine iade edildiği, açıkta geçen döneme ilişkin olarak aylıkların ödenip ödenmediği hususunda herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından bahisle, 20/05/1978-08/04/1983 tarihleri arasındaki sürelerin emeklilik fiili hizmet süresine eklenmemiş ise de, 1983 yılına ilişkin 4 sayılı icmal bordrosuyla, emekli keseneklerinin toplu bir şekilde davalı idareye bildirildiği; ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca personele aylık ödemesi yapılırken emekli keseneklerinin kesildiği, bu kapsamda davacıya açıkta geçen sürelere karşılık aylık ödenmemesinden söz edilemeyeceği; kaldı ki, davacıya aylık ödenmediği hususunun davalı idarece ortaya konulamadığı ve gerekli kayıtların düzenli tutulmaması nedeniyle davacının mağdur edilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, davacının açıkta geçen sürelerinin fiili hizmet süresine dahil edilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının açıkta geçen sürelerine karşılık aylıklarının ödendiğine ve emekli kesenek ve karşılıklarının yatırıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmaması nedeniyle, söz konusu sürelerin emeklilik fiili hizmet süresine dahil edilmesinin mümkün bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.