Üniversitelerde tedviren dekan görevlendirmesinde idari görev ödeneği

Üniversite bünyesinde fakülte dekanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, enstitü müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve bölüm

Üniversitelerde tedviren dekan görevlendirmesinde idari görev ödeneği

Üniversite bünyesinde fakülte dekanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, enstitü müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerine tedviren atananlara idari görev ödeneği verilip verilemeyeceği

Üniversitelerde tedviren dekan görevlendirmesinde idari görev ödeneği

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  

Sayı   : B.07.0.BMK.0.15.115807-17        

Konu : İdari görevlere vekalet    

13/9/2007*17782  

Üniversitelerde tedviren dekan görevlendirmesinde idari görev ödeneği

Üniversite bünyesinde fakülte dekanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, enstitü müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerine tedviren atananlara idari görev ödeneği verilip verilemeyeceği

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE    

İlgi :Strateji Geliştirme Başkanlığı ifadeli 12/4/2007 tarihli ve B.30.UŞK.-0.00.01/100-49  sayılı yazınız.   İlgi yazınızın incelenmesinden, Üniversiteniz bünyesinde fakülte dekanlığı, dekan yardımcılığı, yüksekokul müdürlüğü, enstitü müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerine tedviren atananlara idari görev ödeneği verilip verilemeyeceği ile ilgililerin ders yükü muafiyet ve indirimlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.  

T.C. Anayasasının yükseköğretim kurumlarına ilişkin 130 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları, üniversiteler üzerinde Devletin denetim ve gözetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme, ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlıklar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.  Görüldüğü üzere, Anayasanın 130 uncu maddesi uyarınca öğretim elemanlarının atamalarının Kanunla düzenlenmesi gerekmekte ve bu hüküm uyarınca da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.  2547 sayılı Kanunun;   - 16 ncı maddesi ile dekanın; rektörün önereceği üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süreyle seçilip normal usulle atanacağı, dekanın görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birinin vekalet edeceği, göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir dekanın atanacağı öngörülmüş; aynı maddede, dekanın; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki dekan yardımcısı seçeceği ve bu kişilerin üç yıl için atanacağı,  - 19 uncu maddesinde enstitü müdürünün; ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından, enstitü müdür yardımcısının ise; enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atanacağı, enstitü müdürüne vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde dekanlarda olduğu gibi işlem yapılacağı,    - 20 nci maddesi ile yüksekokul müdürünün,  üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanacağı, müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısının bulunacağı,  müdüre vekalet etme hallerinde yapılacak işlemin dekanlarda olduğu gibi yapılacağı,  - 21 inci maddesinde; bölüm başkanlarının bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanacağı, bölüm başkanının görevi başında bulunmadığı süreler için öğretim üyelerinden birini yerine vekil bırakacağı ve herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bölüm başkanı atanacağı, hükümlerine yer verilmiştir. Görüleceği üzere, 2547 sayılı Kanunla idari görevlere kimlerin, hangi usulle ve hangi makam tarafından atanacağı açıkça belirtilmiş, söz konusu idari görevlerde bulunanların görevleri başında bulunmadıkları taktirde bu görevlerin kimler tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemelerde vekalet usulü benimsenirken, tedvir müessesesine ise yer verilmemiştir. Diğer taraftan, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde öğretim üyelerinin haftalık ders yükünün en az on saat olduğu, öğretim görevlileri ve okutmanlar için haftalık ders yükünün oniki saatten az olmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit edileceği; dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğunun aranmayacağı, bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için ise haftalık ders yükünün belirtilen sürelerin yarısı kadar olduğu belirtilmiştir. 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde de, almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge tutarının; dekanlık görevini yürütenlere % 30’unun, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanlarına % 20’sinin, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcılarına % 15’inin idari görev ödeneği olarak ayrıca ödeneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre; idari görevlere atanabilecek olanlar ve atanma usulleri ile bu görevlere vekalet edebilecek olanların 2547 sayılı Kanunla belirlenmiş olması, ayrıca da anılan kanunda tedvir usulüne yer verilmemiş olması nedeniyle söz konusu idari görevleri tedviren yürüten öğretim elemanlarına yürüttükleri görevlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olmadığı gibi, 2914 sayılı Kanunla öngörülen ders yükü muafiyeti ve indirimlerinden yararlanmalarına da imkan bulunmamaktadır.   Bilgilerini ve gereğini rica ederim.        Bakan a.

YORUM EKLE