Memur kaç yaşındaki çocukları için yardım alabilir?

Memurlar herhangi bir geliri olmayan 25 yaşını doldurana kadar aile yardımı alabilir, kız çocuklar ,için ise geliri olmaması şartı ile kız çocuk evlenene

Memur kaç yaşındaki çocukları için yardım alabilir?

Memurlar herhangi bir geliri olmayan 25 yaşını doldurana kadar aile yardımı alabilir, kız çocuklar ,için ise geliri olmaması şartı ile kız çocuk evlenene kadar aile yardımı alabilirler

Memur kaç yaşındaki çocukları için yardım alabilir?

Memur kaç yaşına kadar çocukları için yardım alabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneğini düzenleyen 202 nci maddesinde; “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

            Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

            Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller 657 sayılı Kanunun 206 maddesinde “Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

            2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.”olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca; Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesine ilişkin olarak 2016-2017 kamu görevlileri toplu sözleşmesinin 11 inci maddesinde “(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.”ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç 25 yaşını dolduran çocuklar için aile yardımı ödenmemektedir.

25 yaşını doldurmamış olmamakla birlikte evlenen, kendi adına ticaret yapan (öğrencinin yaz tatili hariç) çocuklar da aile yardımı alamazlar.

YORUM EKLE