İstifa ettikten sonra emekli olan memur harcırah alabilir mi?

istifa ettikten sonra emeklilik hakkı olduğu için emeklilik başvurusu yapıp emekli olan memur emeklilik tazminatı harcırahı alabilir mi?

İstifa ettikten sonra emekli olan memur harcırah alabilir mi?

istifa ettikten sonra emeklilik hakkı olduğu için emeklilik başvurusu yapıp emekli olan memur emeklilik tazminatı harcırahı alabilir mi?

İstifa ettikten sonra emekli olan memur harcırah alabilir mi?

İstifa ettikten sonra emekli olan memur harcırah alabilir mi?

istifa ettikten sonra emeklilik hakkı olduğu için emeklilik başvurusu yapıp emekli olan memur emeklilik tazminatı harcırahı alabilir mi?

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-53773008-622.02-2057076 Konu :Emeklilik harıcrahı

........ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi : .....tarihli ve .....sayılı yazı. Belediyenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi Devlet memuru olarak görev yapmakta iken istifa eden, yaptığı iş ve işlemlerde zincirleme zimmet suçu tespit edilmesi üzerine hakkında ceza davası açılan bir personelin, bilahare emeklilik talebi bulunduğundan bahisle, 375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde öngörülen tazminatın verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 17. maddesinde, "Devlet memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler." hükmü, 18. maddesinde, "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmü, 19. maddesinde ise, "Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır." hükmü yer almaktadır. İlgi yazının ekinde yer alan Çalışma Sosyal Güvenlik Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 24/10/2020 tarihli ve E78383876-67.538.162-010.99-12823618 sayılı yazısında da, adı geçenin emekli olmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesinde, "D) (Ek: 31/7/2003-4969/2 md.) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; , emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara haklarında toptan ödeme emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere hükümleri uygulananlara, görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir." hükmü yer almakta olup; bu tazminatın kimlere ödeneceği ile hangi hallerde verilemeyeceğine ilişkin hususlar sayma yoluyla belirtilmiştir. Ancak, "istihdam edilenlerden" hükmüne yer verilerek çalışmakta iken emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara vs. bu tazminatın ödeneceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilmekte iken "istifa" eden ve bilahare emekliğini talep eden ilgiliye bu tazminatın ödenemeyeceği değerlendirilmektedir. Rica ederim.

YORUM EKLE