İş güvenliği uzmanı olarak görev yapan mühendis arazi tazminatı alır mı

iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan teknik hizmetler sınıfına tabi mühendisler arazide yaptıkları çalışmalarda ayrıca arazi tazminatı alabilir

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapan mühendis arazi tazminatı alır mı

iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan teknik hizmetler sınıfına tabi mühendisler arazide yaptıkları çalışmalarda ayrıca arazi tazminatı alabilir mi

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapan mühendis arazi tazminatı alır mı

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapan mühendis arazi tazminatı alır mı

Sayı : E-53773008-622.02-2171823 25.11.2021 Konu :İş sağlığı uzmanlarına ilave ek özel hizmet tazminatı

... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : ....tarihli ve .... sayılı yazınız.

Başkanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi mühendis kadrosunda görev yapan ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen ilgiliye; iş güvenliği kapsamında 6331 sayılı Kanunda belirtilen ilave ödeme ile açık mahallerde yaptığı görevler için ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususuna ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, "İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur... Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz…" hükmü yer almaktadır. Başkanlığınızda görev yapan iş güzevnliği uzmanının gerek açık ve gerekse kapalı mahallerde, göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleme faaliyeti yapmaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde, "I - Zamlar a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı, d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir II- Tazminatlar: (Değişik: 20/3/1997 – KHK-570/9 md.)  1 / 3 n - Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının… Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur... Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler...." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinde, "(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde; 1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları, 2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları, b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır." hükmü, Esaslara ekli II sayılı Cetvelin (E) TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ'nün altıncı sırasında, "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez… Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır…" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, - İş güvenliği uzmanlarının "görevlendirme" şeklinde görev yaptığı, - Bu şekilde görevlendirilecek personele, ayda (80) saati geçmemek üzere, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödemenin yapılması gerektiği, - 2006/10344 sayılı Kararda belirtilen "ek özel hizmet tazminatının" kadroya bağlı olarak ödenen özel hizmet tazminatına ilave olarak mezkur Kararda belirtilen mahallerde çalışanlara ödenebileceği, 2 / 3 - İlgi yazıda belirtilen personelin açık mahallerde 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı kapsamında yaptığı görevler karşılığında Kanunda belirtilen ilave ödemenin verildiği, hususlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosunda görev yapan ve 6331 sayılı Kanun gereğince iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen ilgiliye; iş güvenliği mevzuatı kapsamında açık mahallerde yaptığı görevler için ek özel hizmet tazminatının ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

YORUM EKLE