Arazide fiilen çalışmayan teknik personelin giyim yardımı

arazide fiilen 3 ay çalışmayan teknik personel kadrosunda bulunanlara giyim yardım ödemesi yapılamaz

Arazide fiilen çalışmayan teknik personelin giyim yardımı

arazide fiilen 3 ay çalışmayan teknik personel kadrosunda bulunanlara giyim yardım ödemesi yapılamaz

Arazide fiilen çalışmayan teknik personelin giyim yardımı

Arazide fiilen çalışmayan teknik personelin giyim yardımı 

arazide fiilen 3 ay çalışmayan teknik personel kadrosunda bulunanlara giyim yardım ödemesi yapılamaz 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü            

Sayı  : B.07.0.BMK.0.15.115457-39    

Konu: Giyecek Yardımı                          26/03/2007*5453        

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA (Teftiş Kurulu Başkanlığı)    

İlgi: a) 28/6/2006 tarihli ve TEF.2006.000.702.01.2006-67/2699 sayılı yazı.         b) 16/3/2007 tarihli ve TEF.2007.000.702.01.2006-67/1234 sayılı yazı.  

İlgi yazılarınız incelenmiş olup, Devlet memurlarına yapılacak giyecek yardımının uygulanmasına ilişkin tereddüt edilen konu hakkında Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesinde, Devlet memurlarının hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Bakanlığımız ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.

 Bu hüküm uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” nde de kimlere ne gibi giyecek eşyası verileceği, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibarıyla cinsi, adedi, kullanma süresi ve niteliği ayrı ayrı tespit edilmiştir.  Söz konusu Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün 1 inci sırasında  atölye, fabrika ve telekomünikasyon tesislerinde, 2 nci sırasında arazi, şantiye, maden işletmesi ve radyoling istasyonlarında ve 3 üncü sırasında ise laboratuarlarda fiilen çalışan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapan personele verilecek giyim eşyalarının cinsi, miktarı, kullanma süresi ve niteliği ayrı ayrı sayılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A/10) uncu sırasında, II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya meşin ceket verilebileceği, (B) sırasında da; Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında belirtilen (Arazide çalışanlar) ibaresi, yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade edeceği belirtilmiştir.   Bu düzenleme, arazide çalışan teknik personelin, Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün 2 nci sırasında sayılan giyim eşyalarından yararlanabilmesi için yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam üç ay süreyle fiilen arazide çalışmalarını öngörmektedir. Bu çalışmanın dışında 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi kapsamında teknik personele ödenecek olan zam ve tazminat ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek harcırah ödemelerine her hangi bir atıfta bulunmamaktadır. Kaldı ki, giyecek eşyalarından yararlanma ile zam ve tazminatlardan yararlanma farklı mevzuatta düzenlendiği gibi hak kazanılması ve yararlanılması da farklı gerekçe ve nedenlere dayanmaktadır.

 Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla kışlık kıyafete ait  giyecek eşyalarının Eylül-Ekim aylarında, yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları ile mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyalarının ise Nisan-Mayıs aylarında verileceği, 13 üncü maddesinde de giyim eşyalarının verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılacağı, giyim eşyalarını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuata gereğince disiplin cezası uygulanacağı ve ayrıca giyim eşyalarının bedelinin kendilerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

 Diğer taraftan, kamu idareleri kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumlu olmaları nedeniyle, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü oldukları kamu hizmetlerini de bir program dahilinde yerine getirmek  ve personelini de planlanan hizmetler çerçevesinde  çalıştırmak durumundadır. Nitekim kamu zararı oluşmaması bakımından kamu idareleri, çalışma programlarının amaç ve hedeflere uygun ve gerçekçi olması hususunda gerekli hassasiyeti göstermek zorundadır.  Bu kapsamda, yukarıda yer verilen düzenlemeler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde arazide görev yapan teknik personel için öngörülen giyim eşyalarının;  1) Aynı yıl içerisinde en az toplam üç ay süreyle fiilen arazide çalışan personele verilmesi,  2) Aynı yıl içerisinde idarece en az toplam üç ay süreyle fiilen arazide çalışmaları planlanan personele de hizmetin gereği olarak söz konusu giyim eşyalarının verilebileceği; ancak, üç ay fiilen arazide çalışma süresinin personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu tamamlamadığının tespit edilmesi halinde verilen giyim eşyalarının bedelinin ilgililerden geri alınması,   gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini arz ederim.             Bakan a.

YORUM EKLE