Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kimlerin kronik hasta sayılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kimlerin kronik hasta sayılacağını açıkladı, Kamuda kimlere sağlık izni verilecek

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kimlerin kronik hasta sayılacağını açıkladı

Kamuda kimlere sağlık izni verilecek?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışanlardan 60 yaş üzerinde olanlar ile e nabız sisteminde kronik hasta yazanların idari izinli sayılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır:

" COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler hususundaki genelge uyarınca kamuda çalışanlardan 60 yaş ve üzerinde olanlar ile SB’nın belirlediği kronik hastalığı (Sadece e nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar) izinli sayılacaktır. "

İdari İzin verilecek hastalık güncel liste 

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce 02.haziran.2020 tarihinde yayımlanan idari izin verilecek olan kamu çalışanlarına ait son yazı yazımız ekindedir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 Sayı : 14500235-403.99/

Konu : COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar 

29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

3- Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.

4- Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır. Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Bakan a. Bakan Yardımcısı

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 00:00
YORUM EKLE