Kısa çalışma ödeneğine ilişkin yönetmelik yayımlandı Kısa çalışma ödeneğine ilişkin yönetmelik yayımlandı

Emekli sandığından emekli olan kişi Bağkur'lu geçen süreler dikkate alınarak yeniden emekli olmayı isteyebilir mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığında kıdemli başçavuş olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılarak 15/06/2006 tarihinden itibaren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan ilgili, emekliye ayrıldıktan sonra 1479 sayılı Kanun'a tabi olarak geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmek suretiyle yeniden emeklilik hakkı verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; Mülga 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun Ek 20. maddesinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, aynı Kanun'un 24. maddesinin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanların, sosyal güvenlik destek primi ödenmiş sürelerinin, bu Kanun'a göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelerle ilgili olarak 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağının açıkça düzenlendiği; mülga 2829 sayılı Kanun'un 5. maddesinde ise, bir kurumdan aylık bağlanmış veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanların, diğer kurumlardan birinden sigortalı olanların, söz konusu hizmet sürelerinin yapılacak birleştirmede dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı; bu itibarla, anılan düzenlemeler uyarınca davacının, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle geçirdiği Bağkur'a tabi hizmetlerinin, 2829 sayılı Kanun hükümleri uyarınca birleştirilerek ikinci kez emeklilik hakkı verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

İlk derece mahkememesi kararını temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, kararı onamıştır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/5207 E. , 2021/6652 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5207
Karar No : 2021/6652

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığında kıdemli başçavuş olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılarak 15/06/2006 tarihinden itibaren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan davacı tarafından, emekliye ayrıldıktan sonra 1479 sayılı Kanun'a tabi olarak geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmek suretiyle yeniden emeklilik hakkı verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15/05/2014 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Mülga 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun Ek 20. maddesinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, aynı Kanun'un 24. maddesinin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanların, sosyal güvenlik destek primi ödenmiş sürelerinin, bu Kanun'a göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelerle ilgili olarak 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağının açıkça düzenlendiği; mülga 2829 sayılı Kanun'un 5. maddesinde ise, bir kurumdan aylık bağlanmış veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanların, diğer kurumlardan birinden sigortalı olanların, söz konusu hizmet sürelerinin yapılacak birleştirmede dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı; bu itibarla, anılan düzenlemeler uyarınca davacının, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle geçirdiği Bağkur'a tabi hizmetlerinin, 2829 sayılı Kanun hükümleri uyarınca birleştirilerek ikinci kez emeklilik hakkı verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 1479 sayılı Kanun'a tabi olarak çalıştığı sürelere ilişkin olarak sosyal güvenlik destek primi kesilmesi sebebiyle sigortalı sayılması ve yaşlılık aylığı hakkı verilmesi gerektiği, çalışan kişilere çalıştıkları sürece haklarının verilmesinin Anayasa'nın 49. maddesinin bir gereği olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.