Belediye tabibinin bulunmadığı günlerde aile hekiminin defin ruhsatı nöbeti tutacağı

Belediye tabibinin bulunmaması nedeniyle nöbet listesinin toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerinden oluşturulduğunun anlaşıldığı; bu durumda davacının, mesai saati dışında usulüne uygun olarak defin ruhsatı nöbeti ile görevlendirildiği halde bu görevini ifa etmeyerek "mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilini işlemiş olduğu hususunun sabit olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının sabit olan bu eyleminin karşılığı olarak durumuna uygun olarak beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık olmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/16921 E. , 2021/5266 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/16921
Karar No : 2021/5266


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : …Valiliği
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : …İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 11/02/2020 günlü, E:2016/12738, K:2020/738 sayılı bozma kararına uyularak verilen …günlü, E:…, K:…sayılı kararın bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; Balıkesir ili, Edremit ilçesi, …Nolu …Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, 29/03/2015 tarihinde ölüm belgesi düzenleme ve adli tabiplik icap nöbetine gitmediğinden bahisle beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin …günlü, …sayılı işlemin iptali istemiyle istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : …İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemenin …günlü ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden, ilçe bazında olacak şekilde............................................... Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen 01/03/2015 - 31/03/2015 tarihlerini kapsayan ölüm belgesi düzenleme icap nöbet listesinin, 24/02/2015 tarihli Olur ile ........................................ kaymakamı tarafından onaylandığı, söz konusu tarihlerde belediye tabibinin bulunmaması nedeniyle nöbet listesinin toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerinden oluşturulduğunun anlaşıldığı; bu durumda davacının, mesai saati dışında usulüne uygun olarak defin ruhsatı nöbeti ile görevlendirildiği halde bu görevini ifa etmeyerek "mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilini işlemiş olduğu hususunun sabit olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının sabit olan bu eyleminin karşılığı olarak durumuna uygun olarak beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, yasal düzenlemeler gereği söz konusu nöbet görevinin aile hekimlerine ait olmadığının açık olduğu, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. …İdare Mahkemesince verilen …günlü, E:…, K:…sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.