Acil serviste nöbet tutan laboratuvar teknikerinin nöbet ücreti hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ile yukarıda anılan Toplu Sözleşme hükümlerinde, tahdidi olarak sayılan diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personele, diğer birimlerdeki personele ödenen nöbet ücretinin %50 oranında artırılmış olarak ödeneceği kurala bağlanmış olup; bu düzenlemenin, sözü edilen sağlık birimlerinin, ek çaba ve performans gerektiren birimler olması, bu birimlerde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar gözetilerek hazırlandığı, söz konusu düzenleme, hizmet bazında değil birim bazında yapıldığından, personelin bu birimler için öngörülen artırımlı nöbet ücretinden faydalanabilmesi için görev yapılan kurumda bu birimin bulunması ve hizmetin fiilen bu birimde verilmiş olması gerektiği, bu durumda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ve Toplu Sözleşme hükümlerinde tahdidi olarak sayılan birimlerde görev yapmayan kişinin, nöbet ücretinin %50 artırımlı ödenmesinin mümkün olmadığı hakkında.

Sağlık izni kullanan sağlık personeli hastalık izni alırsa izin hesabı Sağlık izni kullanan sağlık personeli hastalık izni alırsa izin hesabı

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6685 E. , 2021/6219 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Yhakkında.
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6685
Karar No : 2021/6219

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .........................................................ili, … Devlet Hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, nöbetlerinde acil servise hizmet vermesi nedeniyle 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla nöbet ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 02/02/2015 tarihli işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının ödenmesi gerektiği tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 14/02/2013 tarih ve 28559 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik'in uygulanmasını göstermek amacıyla yayınlanan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumunun 28/02/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Genelgesinde yer alan düzenlemelerde, personelin özellikli birim için öngörülen katsayıdan faydalanılabilmesinin, özellikli birim bünyesinde fiilen çalışması koşuluna bağlı olduğu, mevzuatta sayılan özellikli birimler dışındaki birimlerde çalışan personelin ek ödemesinin özellikli birim katsayılarından hesaplanamayacağının kurala bağlandığı, riskli birimlerde çalışan sağlık personeli için öngörülen katsayılardan, bu birimlerde kısmî süreli çalışan personelin de çalıştığı süre ile orantılı olarak yararlandırılacağı yönünde herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, bu durumda, davacının çalışmakta olduğu laboratuvar ünitesinin Yönetmelik hükmünde sayılan riskli birimlerden olmaması, öte yandan; riskli birim sayılmayan laboratuvar ünitesinde poliklinikten gelen hastaların yanında acil poliklinikten gelen hastalara da hizmet sunulmasının laboratuvar ünitesinin riskli birim olarak değerlendirilmesini gerektirmeyeceğinden, davacının riskli birimler için belirlenen katsayıdan yararlandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ayrılılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Laboratuvar servisinde çalışmakta iken aynı zamanda acil servis hizmeti için de görevlendirildiği, sadece birim isimlerine bakılarak yapılan değerlendirmenin hatalı olduğu, görevlendirmenin ve süresinin özellik arz eden riskli birim için olup olmadığı hususunun önem arz ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının sonucu itibarıyla onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Mardin ili, Derik Devlet Hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından 29/12/2014 tarihinde davalı idareye yapılan başvuruda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ve 14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014-2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme"nin "Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlığı altındaki Üçüncü Bölümünün "Nöbet ücreti" alt başlıklı 7. maddesi gereğince, nöbetlerinde acil servise hizmet vermesi nedeniyle 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla nöbet ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi talep edilmiştir.
Söz konusu başvurunun; davacının görev yaptığı birimin acil servis birimi olarak değerlendirilemeyeceği, acil servise hizmet veren birimlerde çalışan personele artırımlı nöbet ücreti ödeneceğine dair bir hüküm bulunmaması sebebiyle fazla mesai ücretinin %50 artırımlı olarak ödenmesinin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesinde, "Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.
14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014-2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme"nin "Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlığı altındaki Üçüncü Bölümünün "Nöbet ücreti" alt başlıklı 7. maddesinde de, "657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir." şeklinde benzer bir düzenleme yer almıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ile yukarıda anılan Toplu Sözleşme hükümlerinde, tahdidi olarak sayılan diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personele, diğer birimlerdeki personele ödenen nöbet ücretinin %50 oranında artırılmış olarak ödeneceği kurala bağlanmış olup; bu düzenlemenin, sözü edilen sağlık birimlerinin, ek çaba ve performans gerektiren birimler olması, bu birimlerde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar gözetilerek hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu düzenleme, hizmet bazında değil birim bazında yapıldığından, personelin bu birimler için öngörülen artırımlı nöbet ücretinden faydalanabilmesi için görev yapılan kurumda bu birimin bulunması ve hizmetin fiilen bu birimde verilmiş olması gerekmektedir.
Bu durumda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi ve Toplu Sözleşme hükümlerinde tahdidi olarak sayılan birimlerde görev yapmayan davacının, nöbet ücretinin %50 artırımlı ödenmemesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın reddine ilişkin … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.