Kurumların araç muayenelerinde TÜVTÜRK'e ödeme yaparken Damga Vergisi kesilmeli

Kurumların araç muayenelerinde TÜVTÜRK'e ödeme yaparken Damga Vergisi kesilmeli

Kurumların araç muayenelerinde TÜVTÜRK'e ödeme yaparken Damga Vergisi kesilmeli

Kurumların araç muayenelerinde TÜVTÜRK'e ödeme yaparken Damga Vergisi kesilmeli

Sayı: 26468226-155[ÖZG-10-2014]-1

Tarih: 07/01/2015

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 26468226-155[ÖZG-10-2014]-1                                                                         07/01/2015

Konu : TÜVTÜRK'e muayene hizmeti karşılığı resmi daire tarafından yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Üniversiteniz tarafından TÜVTÜRK'e yaptırılan araç muayeneleri nedeniyle yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağının sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde sayılan "Özel Bütçeli Diğer İdareler" arasında yer alan üniversiteniz, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi gereği resmi daire statüsünde bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi gereği resmi daire sayılan üniversitenize ait araçlar için, muayene hizmeti karşılığı üniversiteniz tarafından TÜVTÜRK'e yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası hükmüne göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

YORUM EKLE