İhalede sözleşme ve karar damga vergisinde vergi matrahı

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde sözleşme ve karar harcı kapsamında alınacak olan damga vergilerinde KDV matraha dahilmi Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacaktır.

İhalede sözleşme ve karar damga vergisinde vergi matrahı

İhalede sözleşme ve karar damga vergisinde vergi matrahı 

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.GEL.0.62/6202-1938

Konu:  İhalelerde dv. matrahı.

................. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Hesap İşleri Müdürlüğü)

İlgi: ................. tarih ve ................. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin ise yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade edeceği belirtilmiştir. Kanunun 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nev'i ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide ise kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 29/01/1997 tarih ve 22892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğin'de, nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında, katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın; damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması ayrıca katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

YORUM EKLE