Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerde damga vergisi

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerde damga vergisi , harcama yetkilisi mutemetlerince avans verilmek suretiyle yapılan alımlarda damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerde damga vergisi

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerde damga vergisi 

Kamu kurum  ve kuruluşlarınca avans veya kredi verilerek mutemetlerce yapılan alımlarda verilen ve harcanan avans miktarlarından damga vergisi tevkifatı yapılıp yapılmaycağı hususunda verilen özelge yazımız ekindedir.İlgili özelge de "mal ve hizmet satın alınması amacıyla idareniz   tarafından harcama yetkilisi mutemetlere avans verilmesi sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmekle birlikte, verilen bu avansın, satın alınan mal veya hizmet bedelinin karşılığı olarak mutemetlerce ilgililerine ödeme yapılması suretiyle kullanılması aşamasında ödemeye ilişkin herhangi bir kağıt düzenlenmesi halinde, bu kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.18.01-155[8-2012/2012-93]-2741 07/09/2012

Konu : Üniversite tarafından 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarla ilgili olmak üzere, harcama yetkililerince mutemetlere verilen avanslar nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgi : ... tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Üniversitenizde 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin suretiyle yapılan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olmak üzere, harcama yetkililerince kurum içi çalışanlarından seçilen ve resmi olarak görevlendirilen mutemetlere, münhasıran mal ve hizmet alımında kullanılmak (yapılacak masraflara sarf edilmek) üzere verilen veya hesabına yatırılan avanslar nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki Sayfa 58 / 65 kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılamayacağı hükümleri yer almaktadır. Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, "Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlardın nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir 43 Seri No. lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (6.1.4.1.) bölümünün birinci fıkrasında, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bendi ile resmi daireler tarafından kişilere yapılacak ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlardan sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olanların damga vergisine tabi tutulması, bunun dışındaki ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların ise tabloda başka bir düzenleme olmadıkça vergilenmemesi gerektiği, ayrıca resmi dairelerce mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılacak masraflara sarf edilmek üzere amir-i ita mutemetlerine verilen avanslara ilişkin olarak düzenlenen kağıtların, resmi dairelerin dahili işlemlerine ait kağıtlar mahiyetinde olduğundan ve 488 sayılı Kanunun konusu dışında kaldığından damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, mal ve hizmet satın alınması amacıyla idareniz   tarafından harcama yetkilisi mutemetlere avans verilmesi sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmekle birlikte, verilen bu avansın, satın alınan mal veya hizmet bedelinin karşılığı olarak mutemetlerce ilgililerine ödeme yapılması suretiyle kullanılması aşamasında ödemeye ilişkin herhangi bir kağıt düzenlenmesi halinde, bu kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

YORUM EKLE