Alt Yüklenici Sözleşmesinin Bedel İçermemesi Halinde Damga Vergisi

Alt    yüklenici sözleşmesi uyarınca alınacak damga vergilerinde sözleşmenin herhangi bir bedel içermemesi halinde, Alt Yüklenici Sözleşmesinin Bedel

Alt Yüklenici Sözleşmesinin Bedel İçermemesi Halinde Damga Vergisi

Alt    yüklenici sözleşmesi uyarınca alınacak damga vergilerinde sözleşmenin herhangi bir bedel içermemesi halinde, Alt Yüklenici Sözleşmesinin Bedel İçermemesi Halinde Damga Vergisi

Alt Yüklenici Sözleşmesinin Bedel İçermemesi Halinde Damga Vergisi

Alt    yüklenici sözleşmesi uyarınca alınacak damga vergilerinde sözleşmenin herhangi bir bedel içermemesi halinde, nispi damga vergisine tabi tutulmasına olanak bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Dokuzuncu Daire

Esas No: 2013/408 Karar No : 2016/429

Temyiz İsteminde Bulunan :          İnş. Tic. A.Ş.-... Yapı Taah. A.Ş. Adi Ortaklığı

Vekili               : Av. ...

Karşı Taraf : Ankara Vergi          Dairesi Başkanlığı

İstemin Özeti: Davacı ortaklık adına, alt yüklenici      firma ile yaptığı sözleşmeye ilişkin damga vergisinin         beyan edilmediğinden  bahisle takdir komisyonu kararına istinaden 2011/Ocak dönemi için tarh edilen damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Ankara 6. Vergi Mahkemesi'nin 31/10/2012 günlü, E:2011/2360; K:2012/1557 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Tetkik Hakimi ...'nın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlıkta, davacı Ortaklığın, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu Davutlar-Güzelçamlı (Aydın) Belediyeleri Grup Kanalizasyon İnşaatı İşi Sözleşmesine istinaden ... Grup Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile akdettiği alt yüklenici sözleşmesine ait damga vergisinin beyan edilmediğinden bahisle takdir komisyonu kararı uyarınca 2011/1 dönemi için davacı adına tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; davacı Ortaklık ile taşeron firma arasında imzalanan davaya konu sözleşmenin birinci ve üçüncü maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden işlerin tümünün alt yüklenici ile yapılan sözleşme uyarınca tamamlanacağı sonucuna varıldığı, her ne kadar, alt yüklenici sözleşmesinin 06.01.2011 tarihinde akdedildiği ve sadece 2011 yılında yapılacak işleri kapsayacağı, süresinin 30.12.2011 tarihinde sona ereceği, yüklenici ile imzalanan sözleşmenin ise 5 yıllık olduğu belirtilerek 2011 yılma ilişkin olarak ne kadarlık işin yapılacağının hesaplanamayacağı iddia edilmekte ise de, alt yüklenici sözleşmesinin 14'üncü maddesinde, sözleşmenin 2'nci maddesinde tarif edilen işlerin 360 gün içerisinde taşeron tarafından tamamlanacağı ve müteahhide teslim edileceğine dair düzenleme karşısında gerek bahsi geçen 2'nci maddede sayılı işlerin aynı şekilde yüklenici sözleşmesinde sayılması, gerekse adet, uzunluk ve çap vb. unsurları bilinemeyen bir akide tarafların sözleşme imzalamasının ve kendilerini taahhüt altına sokmalarının mümkün bulunmaması karşısında alt yüklenici sözleşmesinde yüklenici ile idare arasında yapılan sözleşmeye yapılan atıftan ve sözleşme bedelinin hesaplanabileceğinden harekede takdir komisyonu kararına istinaden belirlenen matraha göre salınan vergi ve kesilen cezada yasal isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun l'inci maddesinin l'nci fıkrasında, anılan Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, söz konusu tablonun l'inci bölümünde de mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerden belli bir parayı ihtiva edenlerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı; aynı Kanunun 10'uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı paranın; maktu vergide, kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre; damga vergisine tabi bir kağıdın, nispi oranda vergilendirilebilmesi için ya kağıda bağlanan işlem bedelinin (kağıdın içerdiği meblağın) kağıtta açıkça belirtilmiş olması ya da bu bedelin hesaplanmasına ilişkin verilerin yer alması gerekmektedir.

Dosyasının incelenmesinden, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile davacı ortaklık arasında Davutlar- Güzelçamlı (Aydın) Belediyeleri Grup Kanalizasyon İnşaatı İşi nedeniyle sözleşme imzalandığı, bu sözleşmede işin tamamlanma süresinin 1800 gün olarak belirlendiği, 06.01.2011 tarihinde davacı ortaklık ile ... Grup Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmesi ile söz konusu işin bir kısmının alt yüklenici olan ... Grup Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ye devredildiği, bu alt yüklenici sözleşmesine ait damga vergisinin beyan edilmediğinden bahisle takdir komisyonu kararı uyarınca asıl yüklenici sözleşmesindeki tutardan hareketle belirlenen matrah esas alınarak cezalı tarhiyatın yapıldığı anlaşılmıştır.

Davacı ortaklık ile taşeron firma arasında imzalanan davaya konu sözleşmenin "İşin Konusu" başlıklı 1. maddesinde, "İş bu sözleşme, müteahhidin iş sahibine yapımını taahhüt etmiş olduğu Davudar- Güzelçamlı (Aydın) Belediyeleri Grup Kanalizasyon İnşaatı İşi ile ilgili müteahhidin iş sahibi ile yapmış olduğu sözleşmede ve buna bağlı projeler ve keşiflerde yer alan temini işlerinin taşeron tarafından yapılmasıdır. İş sahibi ile müteahhit arasındaki onaylı sözleşme iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve ekidir." denilmekte olup, sözleşmenin "İşin Bedeli" başlıklı 8. maddesinde ise "Taşeron söz konusu işleri; iş sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme şartlarının tümünü aynen kabul ederek; düz ölçüm olarak birim fiyat teklif cetvelinde bulunan fiyatlarla yapmayı taahhüt etmiştir." ifadesi bulunmaktadır.

Davacı ortaklığın yüklenici, ... Grup Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin ise alt yüklenici olarak 06.01.2011 tarihinde imzalamış olduğu dava konusu sözleşmede sözleşme süresi 360 gün olarak belirlenmiş olup sözleşme bedelinin belirlendiği 8. maddede herhangi bir işlem bedeline ya da bu bedeli belirleyecek rakamlara yer verilmemiş, davalı idare tarafından söz konusu sözleşmenin belli bir meblağı içermediğinin görülmesi üzerine davacı ortaklık ile İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve 1800 günlük iş için düzenlenen sözleşmede yer alan sözleşme bedeli matraha esas alınarak vergilendirme yapılmıştır.

Bu durumda davacı ortaklık ile alt yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmede bedelin belirlendiği 8. Maddede herhangi bir işlem bedeline (kağıdın içerdiği meblağ) ya da bu bedelin hesaplanmasına ilişkin rakamlara yer verilmediği görüldüğünden, söz konusu sözleşmenin nispi damga vergisine tabi tutulmasına olanak bulunmadığından yukarıda yazılı gerekçeyle davayı reddeden vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Ankara 6. Vergi Mahkemesi'nin 31/10/2012 günlü, E:2011/2360; K:2012/1557 sayılı kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,15/02/2016 tarihinde oybirliğiyle

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 22:56
YORUM EKLE