2021 yılı damga vergisi oranları belli oldu

2021 damga vergisi oranları belli oldu, 2021 yılı 65 sıra nolu damga vergisi genel tebliğ,

2021 yılı damga vergisi oranları belli oldu

2021 yılı damga vergisi oranları belli oldu

Milyonlarca vatandaş 2021 yılında vergiler  ne oldu sorusunu yöneltiyor. Vergilerdeki artış oranı ne kadar oldu? 2021 yılında damga vergisi oranları ne oldu? 2021 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ile damga vergisi oranları belirlendi mi? 2021 yılında sözleşme damga vergisi,  2021 yılında maaşlardan kesilecek damga vergisi, 2021 yılında ödemelerden kesilecek damga vergisi, 2021 yılında avans damga vergisi oranları ne oldu? Kamu hizmetlerinden faydalanmak için ne kadar vergi ödeyeceğiz? 2021 yılı damga vergisi oranları belirlendi mi?

İşte cevabı:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayılamış olduğu Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 65) ile 2021 yılında alınacak damga vergisi oranlarını belirlemiş oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti.

Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2020 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Ayrıca Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 65)

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

I SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

1-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3- Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4- Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

6- Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

7- (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hâzinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

Binde 9,48

8- (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

Binde 0

9- (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet altınlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10-(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a-Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b-Ön ödemeli konul satış sözleşmeleri

Binde 0

c- Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti

Binde 9,48

ç-Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d- Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e-Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

11- 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a-Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b-Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a-Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b- Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

14-Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

Binde 0

15- Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

Binde 0

16- Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

Binde 0

17- Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Binde 0

B. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar

1- Tahkimnameler

97,20 TL

2-Sulhnameler

97,20 TL

3- Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

546,40 TL

II. Kararlar ve Mazbatalar

1- Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararlan:

a- Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b- Belli parayı ihtiva etmeyenler

97,20 TL

2- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlan (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurunma ıtirazen şikâyet ya da vargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

Binde 5,69

III. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1-Ticari ve mütedavil senetler:

a- Emtia Senetleri

aa-Makbuz Senedi (Resepise)

33,40 TL

ab-Rehin Senedi (Varant)

19,70 TL

ac-İyda Senedi

3,10 TL

ad-Taşıma Senedi

0,80 TL

b-Konşimentolar

19,70 TL

c- Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d-İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2-Ticari belgeler:

a-Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

33,40 TL

b-Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özelleri:

ba) Bilançolar

74,90 TL

bb) Gelir tabloları

35,80 TL

bc) İşletme hesabı özelleri

35,80 TL

c-Barnameler

3,10 TL

d-Tasdikli manifesto nüshaları

14,60 TL

e- Ordinolar

0,80 TL

f- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

14,60 TL

IV. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar

1-Makbuzlar

a-  Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımiartna ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler taralından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48

b- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

c- Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d- İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2- Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a-Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrtiklenmesi için postanelercc gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,80 TL

b- Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28, md.-Yürürlük: 9/8/2016) ( f ) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

ba-Yıllık gelir vergisi beyannameleri

97,20 TL

bb- Kurumlar vergisi beyannameleri

129,80 TL

bc-Katma değer vergisi beyannameleri

64,10 TL

bd-Muhtasar beyannameler

64,10 TL

be-Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

64,10 TL

c- Gümrük idarelerine verilen beyannameler

129,80 TL

d- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

47,60 TL

e- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

47,60 TL

f-(Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

76,00 TL

3- Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

0,80 TL

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 21:16
YORUM EKLE