Yargıtay'dan Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretinin Hesabı Hakkında Karar

Yargıtay, fazla mesai ile hafta tatili ücretleri birlikte istendiğinde haftalık 45 saati aşan fazla mesainin 6 gün üzerinden hesaplanması halinde hafta tatilinde 7,5 saati aşan miktarın da fazla mesai hesabına eklenmesi gerektiği karar

Yargıtay'dan Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretinin Hesabı Hakkında Karar

Yargıtay'dan Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretinin Hesabı Hakkında Karar

Yargıtay, fazla mesai ile hafta tatili ücretleri birlikte istendiğinde haftalık 45 saati aşan fazla mesainin 6 gün üzerinden hesaplanması halinde hafta tatilinde 7,5 saati aşan miktarın da fazla mesai hesabına eklenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

9. Hukuk Dairesi         2015/36109 E.  ,  2019/6952 K.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalılardan .... vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin işyerinde 19.09.2003-29.02.2012 tarihleri arasında kalıpçı ustası olarak alt işveren EGF İnşaat bünyesinde Sinpaş'ın inşaatlarında çalıştığını, iş akdinin haksız ve bildirimsiz feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, asgari geçim indirimi ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalılardan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı .... vekili, davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, davacının müvekkili firmaya ait inşaatlarında 3 yıl çalıştığını, bu çalışmanın SGK kayıtlarından da görüleceğini, davacının taşeron firma EGF işçisi olarak 04.05.2007-30.04.2009 ve 18.01.2011-29.02,2012 tarihleri arasında çalıştığını, davacının EGF İnşaat işçisi olması nedeniyle kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, davacının müvekkili şantiyelerinde çalıştığı dönemlerde tüm hak ve alacaklarının kendisine ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı .... vekili, müvekkili şirketin 2006 yılında kurulduğunu ve davacının 2003 tarihinden beri çalışmasının mümkün olmadığını, davacının kalıpçı olarak asgari ücretle çalıştığını, SGK kayıtlarında görünen dışında başkaca çalışmasının bulunmadığım, kıdem tazminatı dışındaki talepler için zamanaşımı itirazında bulunduklarını, ihbar tazminatı ve izin ücretleri için yasal faiz talep edilebileceğini, davacıya çalıştığı süre içerisinde tüm alacaklarının ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı şirket ile dava dışı Sinpaş GYO A.Ş. ve Saf GYO A.Ş. arasında organik ilişkinin mevcut olduğu ve davalı şirket ile dava dışı şirketler arasında organik ilişki bulunduğu hususu tüm dosya kapsamıyla sabit olduğu, davalı tarafından istifa ile iş akdinin davacı tarafından sona erdirdiğinin iddia edildiği, ancak bu yönde dosyaya istifa dilekçesi, devamsızlık tutanağı vs. belge sunulmadığı gibi davacının iş akdinin davalı tarafından kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde feshedildiği hususunda tam kanaat geldiği, davacının fazla çalışma yaptığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı tanık anlatımlarıyla da sabit olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı yasal süresi içinde davacı vekili ve davalı .... vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı ....’nin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında fazla mesai ücretinin hesabı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla mesai ile hafta tatili ücretleri birlikte istendiğinde haftalık 45 saati aşan fazla mesainin 6 gün üzerinden hesaplanması halinde hafta tatilinde 7,5 saati aşan miktarın da fazla mesai hesabına eklenmesi gerekir.
Somut uyuşmazlıkta, davacı haftanın 7 günü ara dinlenme düşüldüğünde 9 saatten 63 saat çalışmaktadır. Hafta tatili 7,5 saat mahsup edildiğinde davacı 55,5 saat mesai yapmaktadır. 45 saat mahsup edildiğinde davacının haftalık fazla mesaisi 10,5 saattir. Mahkemece 10,5 saat üzerinden fazla mesai ücretinin hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, fazla mesai ücretinin 9 saat üzerinden hüküm altına alınması hatalıdır.

F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 27.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 22:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.