Mahalli İdareler İçin Örnek Limited Şirketi Sözleşme Taslağı

Mahalli İdareler İçin Örnek Limited Şirketi Sözleşme Taslağı EK-5 LIMITED ŞİRKET

Mahalli İdareler İçin Örnek Limited Şirketi Sözleşme Taslağı

Mahalli İdareler İçin Örnek Limited Şirketi Sözleşme Taslağı

EK-5

LIMITED ŞİRKET ÖRNEK SÖZLEŞME TASLAĞI

PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

• • ••

BİRİNCİ BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu sözleşme, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için şirket kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- Bu sözleşme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’ye eklenen Ek 20 nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Şirketin Kuruluşu, Unvanı, Amacı, Konusu, Merkezi ve Diğer Hükümler Kuruluş

MADDE 3- Aşağıda ünvanları/adı/adları, soyadı/soyadları, yerleşim yeri/yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

 

Kurucunun Adı Soyadı

 

Yerleşim Yeri

 

Uyruğu

 

TC/Vergi No

 

…… Mah….. Caddesi… İlçesi/İli

 

TC
 

Şirketin Unvanı

MADDE 4- Şirketin unvanı Personel Limited Şirketidir.

Amaç ve Konu

MADDE 5- Şirketin amacı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 126 ncı maddesi ile

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğmltusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektir.

Şirketin Merkezi

MADDE 6-

Şirketin Süresi

MADDE 7-

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

MADDE 8-

Şirketin İdaresi

MADDE 9-

Şirketin Temsili

MADDE 10-

İlan

MADDE 11-

Hesap Dönemi

MADDE 12 -

Kanuni hükümler

MADDE 13 - Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

[gview file="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2018/01/Ek-5.docx"]

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 11:00
YORUM EKLE