Kadroya Geçen Taşeron İşçilerden Emekliliği Dolanlar Emekli Edilecek

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerden Emekliliği Dolanlar Emekli Edilecek 696 sayılı KHK ile kamuda işçi statüsüne geçen taşeron işçilerin zorunlu emekliliği hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılan görüş yazı, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Emeklilik Durumu

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerden Emekliliği Dolanlar Emekli Edilecek

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerden Emekliliği Dolanlar Emekli Edilecek

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılmıştı.Yapılan düzenlemede kadroya geçirilen işçilerden kadroya geçtikten sonra emekliliği dolanların emekli edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.Dicle Üniversitesince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılan görüş yazısında kadroya geçen 4 D li işçilerden emekliliği dolanların hizmet sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında görüş sorulmuş, ilgili görüşe verilen cevapta ise emekliliği dolanların emekli edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: 58186755-010.99(010.99)-E. 1976838

Konu: Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Emeklilik Durumu Hk.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Personel Daire Başkanlığı) DİYARBAKIR  

İlgi: 31.07.2019 tarihli ve 38948411-622.02-16130 sayılı yazınız.

696 sayılı KHK uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçirilen Üniversiteniz personellerinden emekliye ayrılacakların olduğu, kurumunuzca çalışmasına ihtiyaç duyulan teknik ve benzeri personelin emekliliğe sevk işlemlerinin uzatılması imkanının olup olmadığı konusundaki yazınız incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 696 sayılı KHK’nın 127.maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 25. Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” ilişkin Tebliğ, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğde; Kurumlar ve hizmet alım sözleşmesi itibariyle, hak sahipliği açısından kapsam, sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci, tespit komisyonu, inceleme kriterleri, ilan, tespit komisyonu kararına itiraz ve süresi, sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi, sınavlara ilişkin hususlar, işçi kadrosuna geçirilme ve benzeri hususlar düzenlenmiş olup, Tebliğin “İşçi statüsüne geçirilme” başlıklı 41. maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu şekilde işçi statüsüne geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemez.” hükmüne yer verilmiştir.  

Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işlemler yürütülmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Nurcan ÖNDER Bakan a. Genel Müdür


 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 23:37
YORUM EKLE