İhale Komisyonu

İhale Komisyonu Nedir? İhale Komisyonu ve İhale Komisyonunun Kurulması İhale Komisyonuna Katılamayacak Olanlar İhale Komisyonu Çalışma Usulü İhale Komisyonunun

İhale Komisyonu

İhale Komisyonu Nedir? İhale Komisyonu ve İhale Komisyonunun Kurulması İhale Komisyonuna Katılamayacak Olanlar İhale Komisyonu Çalışma Usulü İhale Komisyonunun Kurulma Zamanı

İhale Komisyonu

İhale Komisyonu Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşları mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için ihale yaparlar. İdareler ihale iş ve işlemlerini yürütürken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar. Kanunda yer alan iş ve işlemlerin yine 4734 sayılı Kanunda yer alan kişi, kurum veya komisyonlar tarafından yerine getirilmesi gerekir. Kamu ihale Kanununda düzenlenen komisyonlardan birisi de ihale komisyonudur. İhale komisyonu ihalenin yürütülmesi ve sonlandırılmasında önemli yer oynar.İhale Komisyonu nedir sorusuna cevap verecek bir tanım 4734 sayılı Kanunda yer almamaktadır. Ancak, İhale komisyonlarını ihalelerin yürütülmesi maksadıyla görevlendirilmiş komisyon diye kısaca tanımlayabiliriz. Bu tanımlama ihale komisyonunun yapısı, işleyişi ve kimlerden teşekkül ettiği gibi konularda herhangi bir bilgi içermemekle birlikte ihale komisyonunun görevi hakkında bir fikir oluşturmaktadır.

İhale Komisyonu ve İhale Komisyonunun Kurulması

Kamu İhale Kanunu'nun 6 ıncı maddesi ihale komisyonunu düzenlemiştir. 4734 sayılı yasa ihale komisyonunu belirleme yetkisini ihale yetkilisine vermiştir. İhale yetkilisi ise ihaleyi yapan idarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile kendilerine usulüne uygun yetki devri yapılmış görevlilerini ifade eder. İhale komisyonu başkan da dahil olmak üzere ilgili idare personellerinden görevlendirilecek en az beş kişiden teşekkül eder. Bunun üzerinde belirleme yapılabilir ama komisyonun mutlak surette tek sayıda kişilerden olması gerekir. Ancak, hiçbir şekilde 5 kişinin altında ihale komisyonu teşekkül ettirilemez. Komisyonda konunun uzmanı en az iki kişinin görevlendirilmesi gerekir. Konunun uzmanı kişilerin kimler olduğu ise her ihale için farklılık gösterir. Yapılan ihaleye göre uzman personel tespiti yapılır. Komisyonlarda mutlak surette olması gereken bir üye ise muhasebe veya mali işlemlerden sorumlu üyedir. Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde ise mali üye dışındaki tüm üyelerin ihale konusu işin uzmanı olması gerekir. Bu husus, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Asıl üyelerle birlikte yedek üyeler de belirlenir. Yedek üyeler de asil üyeler gibi tek sayıda belirlenir. Yedek üyelerin asil üyelerle aynı sayıda olması gerekir. Yedek üyelerin de asil üyelerle aynı niteliklere haiz olması gerekir. Aksi takdirde, 4734 sayılı yasada yer alan komisyonların eksiksiz toplanması kuralına aykırı hareket edilmiş olunur. İhale komisyonlarında görevlendirilmesi gereken özellikteki üyeler dışında üye/üyeler görevlendirilerek mevzuat hükümleri çiğnenmiş ve kanuna aykırı ihale komisyonu kurulmuş olur. 

Asıl üyenin ihale komisyonuna katılamaması halinde yedek üye komisyona katılır ve ihalenin sonuna kadar komisyon üyeliği görevini yerine getirir. Örneğin, ihale komisyonunda yer alan konunun uzmanı üye, hastalanıp rapor aldığı zaman kendisinin yedeği olan konunun uzmanı diğer üye ihale neticelenene kadar ihale komisyonu üyeliği görevini yürütür. İhale komisyonuna görevlendirilen kişinin görevinden ayrılması halinde komisyon üyeliği görevini yerine atanan kişi yerine getirmez. Komisyonlarda görev yapacakların ismen belirlenmesi sebebiyle görevinden ayrılan kişinin yerine yedeği görevlendirilir.

İhale Komisyonunun idarenin kendi personelleri arasından görevlendirilmesi gerekir. Ancak, idarelerde yeterli sayı ve nitelikte eleman yoksa Kanuna tabi diğer idarelerden üye alınabilir. İhaleyi yapan idarelerde sayısal anlamda ihale komisyonu teşekkülü için personel olmakla birlikte konunun uzmanı ya da mali işlerden sorumlu üyenin olmaması halinde de diğer idarelerden üye talep edebilir.

Kanunda netlik olmamakla birlikte kurumda yeterli sayıda memur olmadığı durumlarda geçici ve sözleşmeli personel ile işçilerin komisyonlarda görev yapabileceğini düşünüyoruz.

İhale Komisyonuna Katılamayacak Olanlar

İhale komisyonunun hangi üyelerden oluşması gerektiğine dair hüküm gereği işlem tesis edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Komisyonlarda görev almaması gerekli personeller konusunda da aynı şekilde mevzuata uygun işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

İhale yetkilileri ihale komisyonunda görev alamazlar. Ön mali kontrol biriminde taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrol görevini yürütenler ihale komisyonunda görev yapamazlar. 

İhale Komisyonu Çalışma Usulü

İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Komisyon oyların çoğunluğu ile karar alır. Üyeler alınan kararı kabul ya da reddeder. Hiç bir üye çekimser oy kullanamaz. Komisyonun tüm üyeleri kararlardan sorumludurlar. Kararlara katılmayan üyelerin karşı oy gerekçelerini komisyon kararına yazıp imzalamaları gerekmektedir. 

İhale Komisyonunun Kurulma Zamanı

İhale komisyonu üyelerine en geç ilan veya daveti izleyen üç iş günü içerisinde ihale işlem dosyasının bir örneğinin verilmesi gerektiğine göre komisyonun da en geç bu süre zarfında kurulması gerekmektedir. Bu süreden daha önceki bir zamanda ihale komisyonu kurulabilir.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 09:15
YORUM EKLE