Hangi İzinleri Alan İşçinin İlave Tediye Hesabında Kesinti Olmaz

doğum izni evlilik izni ücretsiz izin askerlik izin işçi ilave tediye hesaplamasında dikkate alınırmı ,Hangi İzinleri Alan İşçinin İlave Tediye Hesabında Kesinti Olmaz ücretsiz izne ayrılan işçiye ilave tediye ödenir mi

Hangi İzinleri Alan İşçinin  İlave Tediye Hesabında Kesinti Olmaz

Hangi İzinleri Alan İşçinin İlave Tediye Hesabında Kesinti Olmaz

Kamu kurumlarınca ilave tediye ödemelerinde işçinin kullanmış olduğu izinlerden hangilerinin çalışılmış gün olarak sayılacağı hangi günlere karşılık gelen izinlerin ise çalışılmayan gün olarak değerlendirileceği hususunda tereddütler oluşmaktadır. İşçinin evlilik babalık analık ve askerlik gibi izinlerinde ilave tediyenin nasıl hesaplancağını açıklamaya çalışalım.

6772 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ikinci fıkrasında; "Mezkür ilâve tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilâve tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir." denilmektedir.

Bu hükme göre ilâve tediyelerin hesaplanmasında, işçinin, ilâve tediyelerin ilişkin bulunduğu yıl (takvim yılı; 365 gün) içinde aynı kurum veya kuruluşun değişik iş yerlerinde geçen hizmetlerinin toplamı esas alınır.

Yine aynı maddeye göre "işçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlayan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır." (6772 s. K md 4/2). Bu hükme göre de ilâve tediyenin ilişkin bulunduğu yıl içinde işçinin iş sözleşmesinin devamına rastlayan;

  • Kanuni izin süreleri: Toplu Sözleşmede yer alan hükme göre işçinin eşinin doğum yapması, evlenmesi, yakınlarının ölümü ile tabi afet, evlat edinme ve özürlü çocuk izni gibi ücretli mazeret izinlerinde geçen süreleri, ilave tediye hesabında dikkate alınır.
  • İdari izin süreleri,
  • Hastalık izin süreleri,
  • Hafta ve genel tatil günleri,
  • Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları süreler, çalıştırılmış gibi göz önünde bulundurulur.

Yukarıda başlıklar halinde sayılan izinlerin dışında kalan askerlik izni ücretsiz doğum izni v.b  izinler ise ilave tediye hesabında çalışılmayan gün olarak değerlendirilir ve ilgili sürelere denk gelen günler için ilave tediye ödemesi yapılmaz.

İlave tediye hesaplamasında dikkate alınmayan sürelere göre orantı yöntemi ile ilave tediye ödemesi yapılmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 11:06
YORUM EKLE