Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

 Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre;

-Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave ediliyordu. Bu düzenleme 1Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erlerin fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave edilir şeklinde değiştirildi.

- Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak görev yapanların fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave ediliyordu. Bu düzenleme Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensuplarının fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave edilir şeklinde değiştirildi.

-Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanların fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave ediliyordu. Bu düzenleme basın ve gazetecilik mesleğinde 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanların fiili hizmet süresine 90 gün ilave edilir şeklinde değiştirildi.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışardan atanan bakanların fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave ediliyordu. Bu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığında Yasama organı üyesi ile Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak görev yapanların fiili hizmet süresine 90 gün ilave edilir şeklinde değiştirildi.

- Ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilerin fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave ediliyordu. Bu düzenleme Ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilerin fiili hizmet sürelerine 90 gün ilave edilir şeklinde değiştirildi.

-İnsan sağlığına ilişkin işlerde 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri yürütenlerin fiili hizmet sürelerine 60 gün ilave ediliyordu. Bu düzenleme insan sağlığına ilişkin işlerde 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri yürütenlerin fiili hizmet sürelerine 60 gün ilave edilir şeklinde değiştirildi.

-Sigortalıların çalıştıkları işyerinin esas faaliyet alanı birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olmasa da işyerinin faaliyet alanının bir bölümünde gerçekleştirilen işin birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olması durumunda bu bölümde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılacak.

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (13), (14), (16) ve (18) numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yasama organı üyesi olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanı yardımcısı” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında

Subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler.

90

14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında

Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.

90

16) Basın ve gazetecilik mesleğinde

14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.

90

18) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı

Yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar.

90

19) Ceza infaz kurumlarında

Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler

90

20) İnsan sağlığına ilişkin işler

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar

60

“Ayrıca sigortalıların çalıştıkları işyerinin esas faaliyet alanı birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olmasa da işyerinin faaliyet alanının bir bölümünde gerçekleştirilen işin birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olması durumunda bu bölümde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(18)” ibaresi “(20)” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “ayından” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (18) numarada belirtilen Cumhurbaşkanı yardımcıları 9/7/2018 tarihinden, (19) numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 25/8/2017 tarihinden, (20) numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar ise 3/8/2018 tarihinden” ibaresi eklenmiştir.

“Emeklilik yaş haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 gün hesabında, aynı ay içerisinde fiili hizmet süresi zammı belge türü ile diğer belge türlerinden bildirilen gün sayıları toplamı ayda 30 günü geçmemek üzere değerlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021, 10:39
YORUM EKLE