Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda SGK dan İlişiksiz Belgesi İstenir mi?

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda SGK dan İlişiksiz Belgesi İstenir mi? 22 d Doğrudan temin sgk borç sorgusu hakkında yazı, doğrudan temin alımlarda hakediş ödemelerinde sosyal güvenlik borç sorgusu

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda SGK dan  İlişiksiz Belgesi İstenir mi?

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda SGK dan İlişiksiz Belgesi İstenir mi?

Kamu kurumlarınca doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin işlerin SGK ya bildiriminin yapılıp yapılmayacağı,ilgili firmalara yapılacak olan hak ediş ödemelerinde sgk borcu sorulup sorulmayacağı ve eğer alınmış ise teminatın iadesinde sgk ilişiksiz belgesi istenip istenmeyeceği kamu kurumları arasında tereddütlere neden olmaktadır.Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce 10/12/2013 tarih ve 32995964 sayı ile yayımlanan 2013/41 sayılı genelgede konuya açıklık getirilmiştir.

İlgili genelgede yer alan düzenlemelere göre ;

4734 sayılı kanununa göre doğrudan temin usulu ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ;

-İhale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri SGK ya bildirme yükümlülükleri,

- Alımı yapan idarece hakediş ödemeleri esnasında yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü

-Yapılan işle ilgili olarak eğer teminat alınmış ise teminat iadesi sırasında SGK dan  alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü

bulunmamaktadır.


Konuya ilişkin genelge yazımız ekinde yer almaktadır.

22 D alımlarda SGK İlişiksiz Belgesi Hakkında Genelge 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013
Konu : 2011 – 13 Sayılı Genelge
GENELGE

2013 – 41
“4.7- Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18 inci maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü,

uygulanacağı öngörüldüğünden, “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18 inci madde içeriğinden çıkartılmıştır.


Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme yükümlülüğü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019, 09:59
YORUM EKLE